Hospodárenie vlády k 31. 12. 2003

Aktualizované dňa: 05.01.2004 06:00

"Štátny rozpočet za rok 2003 je splnený podľa schváleného zákona" uviedol podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš. "Ministerstvo financií SR situáciu vo verejných financiách ďalej monitoruje a v marci predloží komplexnú analýzu stavu verejných financií v ESA 95 za rok 2003. Verím, že deficit verejných financií bude dodržaný (4,9 % HDP)."

Hospodárenie vlády SR k 31. decembru 2003 sa skončilo s deficitom 55 997 mil. Sk, t. j. na úrovni 99,9 % jeho schválenej celoročnej hodnoty. Celoročná výška schodku štátneho rozpočtu je v zákone o štátnom rozpočte naplánovaná na 56,0372 mld. Sk, skutočný schodok k 31. 12. 2003 dosiahol 99,9 % jeho predpokladanej celoročnej hodnoty. Príjmy štátneho rozpočtu sa plnili na 99 % (stav: 233 054,3 mil. Sk), výdavky sa ustálili na hodnote 99,2 % (stav: 289 050,8 mil. Sk) celoročne očakávaných výdavkov centrálnej vlády.