Eduard Heger: Očakávam, že ekonomika vyštartuje ostro hore

Aktualizované dňa: 13.11.2020 14:00

V boji s pandémiou Ministerstvo financií SR k dnešnému dňu realizovalo rozpočtové a iné opatrenia v prospech rôznych dotknutých subjektov (fyzických osôb, právnických osôb, miest a obcí) v úhrnnej výške 4,117 miliardy eur, čo predstavuje 4,6 percenta HDP. Ide o bezprecedentný fiškálny stimul v dejinách samostatnej Slovenskej republiky.

„Napriek jeho robustnosti tento stimul bol realizovaný s maximálnym dôrazom na hodnotu za peniaze. Nemíňali sme bezhlavo peniaze, lebo toľko zdrojov malé Slovensko nemá. Stále sme mali na pamäti, že sú to v konečnom dôsledku peniaze občanov a z tejto povinnosti správať sa voči nim rozpočtovo zodpovedne sme sa nevyviazali, aj keď tlak bol obrovský. A to sa nám nakoniec vyplatilo. O správnom zacielení stimulov vypovedajú rozhodujúce makroekonomické ukazovatele – vývoj HDP, miery nezamestnanosti i spotreby domácností,“ povedal minister financií Eduard Heger.

Podľa jeho slov rozpočtová politika pôsobila proticyklicky a prispela s oživujúcim sa zahraničným dopytom k tlmeniu recesie. Štatistický úrad dnes skonštatoval, že slovenská ekonomika bola v 3. štvrťroku výkonnejšia, ako sa čakalo – jeho rýchly odhad HDP hovorí o medziročnom poklese len o 2,2 percentá, pričom oproti druhému štvrťroku sa zvýšil až o 11,7 percenta.

Rovnako treba zaznamenať, že miera nezamestnanosti sa už od augusta nezhoršuje, pričom korona-kríza spôsobila v druhom štvrťroku dvojnásobný prepad ekonomiky oproti kríze v roku 2009. Zhoršenie nezamestnanosti bolo tak oproti kríze 2009 tretinové.

„Je to priamy dôsledok opatrení proti prepúšťaniu ľudí z práce, osobitne kurzarbeitu, pandemickým OČR a PN a tieto opatrenia sa podarilo novej vláde zaviesť do praxe v extrémne krátkom čase,“ povedal minister Heger. 

Súčasťou tohto príbehu boja s pandémiou je aj mierny pokles spotreby domácností. Prepočty Národnej banky Slovenska ukázali, že v druhom štvrťroku tohto roka bol najnižší spomedzi členských štátov Európskej únie.

„Ohlásenie účinnej vakcíny proti Covidu-19 je dobrou správou pre svet. Verím, že sme už blízko konca tejto ťažkej doby. Ľudstvo sa mnohému naučilo a do jeho poznania prispelo aj Slovensko plošným testovaním občanov, ktoré má silnú medzinárodnú odozvu. Očakávam, že ekonomika čoskoro vyštartuje ostro hore. My jej k tomu dopomôžeme napríklad Plánom obnovy, na ktorom intenzívne pracujeme,“  uzavrel minister Eduard Heger.

Príloha – tabuľka čerpania

Čerpanie opatrení kumulatívne (bez rozšírenia o Prvú pomoc+, v mil. eur)

VÝŠKA OPATRENÍ

Podpora udržania zamestnanosti

1063

Spolu opatrenia 1 až 4B (Podpora zamestnávateľov - zavreté prevádzky, úhrada mzdy (1); Podpora SZČO
- zatvorené prevádzka alebo podľa poklesu tržieb (2), Podpora zamestnávateľov - zasiahnuté prevádzky, úhrada mzdy (3A); Podpora zamestnávateľov - zasiahnuté prevádzky, pokles tržieb (3B); Podpora SZČO - paušálny príspevok (4A); Podpora jednoosobových s.r.o. (4B) a Kurzarbeit pre materské škôlky (za prvú vlnu)

 

Sociálna pomoc

85

SOS príspevok**, Rodičovský príspevok (predĺženie počas obdobia mimoriadneho stavu);
Dávka v nezamestnanosti (predĺženie počas obdobia mimoriadneho stavu do septembra)**)

 

Pandemické PN a OČR

442

(Nemocenské (PN) - dávky vyplatené nad úrovňou minulého roka;  Ošetrovné (OČR) - dávky vyplatené nad úrovňou minulého roka

 

Daňovo-odvodové opatrenia

551

Odklad daňového priznania DPPO do októbra; Posun platenia preddavkov DPPO pri pokles tržieb o 40 %; Odklad odvodov za marec; Odpustenie sociálnych odvodov za apríl; Odklad sociálnych odvodov za máj, jún, júl

 

Bankové záruky

889

(SZRB - zazmluvnená schéma de minimis (schválené); Eximbanka -  zazmluvnená schéma de minimis (schválené);SIH - zazmluvnená schéma de minimis (schválené); Veľká schéma; Odložené splátky 

 

Iné opatrenia

1087

Preplácanie nájmu; Tovary a služby súvisiace s COVID-19 (napr. dezinfekcia, iné); Transfery ŽSR, ŽSSK a NDS;
Tvorba hmotných rezerv; Návratná fin. výpomoc obciam a mestám; Vklad do Všeobecnej zdrav.poisťovne; 
Odmeňovanie pracovníkov v prvej línii; Rôzne zvýšené bežné transfery; Zvýšené výdavky v zdravotníctve (ventilátory, osobné výdavky, lieky, bežné a kap. transfery); Skríningové testy COVID; Repatriácia občanov/karanténne zariadenia; Dotácie na nepravidelnú autobusovú dopravu    

 

SPOLU

4 117

v % HDP

4,6%

Opatrenia 1 až 4B sú za akruálny mesiac september

 

** Pri SOS príspevku a dávke v nezamestnanosti je podpora ukončená