Daňové príjmy medziročne rástli aj v novembri

Aktualizované dňa: 02.12.2019 10:38

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu novembra 2019 schodok vo výške 1,81 mld. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 489,7 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní vyššie o 1,4 mld. eur. Uvedené znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 954,6 mil. eur.

Daňové príjmy medziročne rástli o 310,6 mil. eur. Pozitívny vývoj bol pri dani z pridanej hodnoty vo výške 290 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 51,6 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 41,1 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 30,7 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 4,4 mil. eur. Toto kompenzovalo negatívny vývoj pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 75 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 37,5 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 5,1 mil. eur.

Pozitívne sa vyvíjali aj príjmy z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 135,5 mil. eur. Príjmy štátneho rozpočtu z dividend zaznamenali medziročný nárast o 3,7 mil. eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o takmer 40 mil. eur. Ide najmä o medziročný nárast administratívnych poplatkov o 38,6 mil. eur, iných nedaňových príjmov o 0,9 mil. eur a kapitálových príjmov o 0,8 mil. eur. Tieto príjmy kompenzovali medziročný pokles príjmov z prenájmu a úrokových príjmov spolu o 0,4 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 104,7 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ došlo k medziročnému nárastu o 68,6 mil. eur, s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 8,4 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 78,4 mil. eur. Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 106,4 mil. eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1,5 mld. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2018
Skutočnosť
k
30.11.2018
Schválený
rozpočet
2019
Skutočnosť
k
30.11.2019
% plnenia ŠR
v roku 2018
% plnenia ŠR v roku 2019 Index
2019 / 2018

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 381 013 13 002 943 15 497 654 13 492 665 84,5% 87,1% 103,8%
Daňové príjmy 11 966 204 10 769 329 12 464 557 11 079 930 90,0% 88,9% 102,9%
EÚ príjmy 2 169 725 1 139 136 1 665 041 1 274 623 52,5% 76,6% 111,9%
Dividendy 438 905 378 905 438 211 382 610 86,3% 87,3% 101,0%
      z toho:  štátny rozpočet 438 895 378 895 438 201 382 600 86,3% 87,3% 101,0%
                   MH Manažment, a. s. 10 10 10 10 100,0% 100,0% 100,0%
Ostatné príjmy 806 179 715 573 929 845 755 502 88,8% 81,3% 105,6%
Výdavky štátneho rozpočtu 16 563 255 13 858 708 17 538 901 15 303 023 83,7% 87,3% 110,4%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 134 592 1 067 115 1 178 597 962 420 94,1% 81,7% 90,2%
EÚ výdavky 2 081 909 1 430 696 1 665 041 1 499 338 68,7% 90,0% 104,8%
Spolufinancovanie 316 601 238 901 234 149 247 284 75,5% 105,6% 103,5%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 731 424 639 052 839 668 717 486 87,4% 85,4% 112,3%
Transfer Sociálnej poisťovni  106 413 106 413 0 0 100,0% –– 0,0%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 12 192 316 10 376 531 13 621 446 11 876 495 85,1% 87,2% 114,5%
Schodok štátneho rozpočtu -1 182 242 -855 765 -2 041 247 -1 810 358 72,4% 88,7% 211,5%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR