Ďalší rozsudok v prospech SR pred SD EÚ vo veci verejného zdravotného poistenia

Aktualizované dňa: 15.06.2020 08:50

Dňa 11. 6. 2020 Súdny dvor EÚ (veľká komora) v spore Európska komisia a Slovenská republika v. Dôvera zdravotná poistʼovňa (C-262/18 P a C-271/18 P) v prospech Slovenskej republiky vydal kľúčový rozsudok pre systém verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike. Súdny dvor tým potvrdil svoju judikatúru týkajúcu sa neuplatniteľnosti pravidiel štátnej pomoci na zdravotné poisťovne pôsobiace pod štátnym dohľadom v súvislosti so systémom sociálneho zabezpečenia, ktorý sleduje sociálny cieľ a uplatňuje zásadu solidarity.

Predmetný rozsudok je tiež potrebné vnímať vo svetle všetkých sporov o zákaz zisku z verejného zdravotného poistenia, konkrétne štyroch medzinárodných investičných arbitráží a viacerých súdnych sporov, ktorým Slovenská republika čelila, resp. doteraz čelí. 

Podrobná informácia:

Súdny dvor objasnil, že na účely posúdenia, či činnosť vykonávaná v rámci systému sociálneho zabezpečenia nemá povahu hospodárskeho charakteru, treba predovšetkým overiť, či a do akej miery tento režim možno považovať za uplatňovanie zásady solidarity a či činnosť poisťovacích orgánov riadiacich takýto systém podlieha štátnemu dohľadu.

Súdny dvor poznamenal, že existencia určitej miery hospodárskej súťaže, (bezplatné doplnkové služby a zmena poisťovne raz ročne) nie je taká, aby spochybnila sociálnu a solidárnu povahu činnosti poisťovacích orgánov v kontexte systému uplatňovania zásady solidarity pod štátnym dohľadom. Pokiaľ ide o existenciu určitej miery hospodárskej súťaže medzi zdraovtnými poisťovňami pri obstarávaní príslušných služieb, Súdny dvor dodal, že pri určovaní povahy činnosti účtovnej jednotky nie je potrebné oddeľovať činnosť nákupu tovaru alebo služieb od následného použitia, na ktoré sú určené, povaha činnosti príslušného subjektu sa určuje podľa toho, či následné použitie predstavuje hospodársku činnosť.

Keďže Všeobecný súd  predtým nesprávne rozhodol dňa 5. februára 2018, že vyššie uvedené prvky hospodárskej súťaže mohli ovplyvniť sociálny a solidárny charakter činnosti vykonávanej VšZP a SZP, Súdny dvor vyhovel odvolaniam Komisie a Slovenskej republiky a zrušil napadnutý rozsudok.

Súdny dvor tiež sám preskúmal žalobu o zrušenie podanú Dôverou proti spornému rozhodnutiu Komisie zo dňa 15. októbra 2014 o štátnej pomoci, ktorú údajne poskytla Slovenská republika dvom ďalším zdravotným poisťovniam (VŠZP a SZP).Súdny dvor zamietol žalobu Dôvery.

V tejto súvislosti Súdny dvor poznamenal, že verejné zdravotné poistenie je povinné pre všetkých obyvateľov Slovenska, výška príspevkov je stanovená zákonom v pomere k príjmu poistencov a nie k riziku, ktoré predstavujú z dôvodu ich vek alebo zdravotný stav a že všetky poistené osoby majú právo na rovnakú úroveň dávok ustanovených zákonom, takže neexistuje žiadna priama súvislosť medzi výškou príspevkov zaplatených poistencom a výškou poskytnutých dávok. Okrem toho sa od zdravotných poisťovní vyžaduje, aby zabezpečili, že každý slovenský rezident, ktorý o verejné zdravotné poistenie žiada, má krytie zdravotného poistenia, a to bez ohľadu na riziko vyplývajúce z veku alebo zdravotného stavu tejto osoby, a systém tiež ustanovuje mechanizmus vyrovnávania nákladov a rizík. Tento systém zdravotného poistenia má teda podľa Súdneho dvora všetky charakteristické znaky zásady solidarity.

Po zistení, že slovenský systém povinného zdravotného poistenia je tiež predmetom štátneho dohľadu, Súdny dvor ďalej poznamenal, že prítomnosť konkurenčných prvkov v tomto systéme je v porovnaní so sociálnymi, solidárnymi a regulačnými aspektmi systému druhoradáschopnosť poisťovní vytvárať, využívať a rozdeľovať zisk, je striktne vymedzená zákonnými povinnosťami, ktorých účelom je zachovať životaschopnosť a kontinuitu povinného zdravotného poistenia.

Vzhľadom na všetky tieto úvahy Súdny dvor rozhodol, že Komisia v napadnutom rozhodnutí oprávnene dospela k záveru, že slovenský systém verejného zdravotného poistenia sleduje sociálny cieľ a uplatňuje zásadu solidarity pod dohľadom štátu. Komisia teda mohla oprávnene konštatovať, že činnosť VšZP a SZP v rámci tohto systému nemá hospodársku povahu, a preto tieto subjekty nemožno kvalifikovať ako podniky v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ.

Úplný text rozsudku
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227299&pageIndex=0&doclang=SK&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4661459

Tlačová správa 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-06/cp200067en.pdf

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR