COVID-19 prehľad zmien z rozpočtovej oblasti

Aktualizované dňa: 07.10.2020 12:45

Ministerstvo financií SR zverejňuje prehľad zmien z rozpočtovej oblasti vyplývajúcich zo zákona č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy nastávajú nasledovné zmeny:

1. Lehota na použitie bežných výdavkov štátneho rozpočtu, ktoré boli poskytnuté po 1. auguste predchádzajúceho rozpočtového roka, ktoré z dôvodu pandémie nebolo možné použiť do 31. marca 2020, uplynie 30. novembra 2020.

2. Od 1. októbra 2020 sa na poskytovanie preddavkov pri dodávke výkonov a tovarov za účelom zamedzenia šírenia pandémie znovu vzťahujú ustanovenia § 19 ods. 8 až 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Od 1. januára 2021 sa podmienka vysporiadania finančných vzťahov voči daňovému úradu a colnému úradu na účel poskytnutia dotácie bude overovať v  zoznamoch dlžníkov v informačnom systéme finančnej správy, ktorý sa začne aktualizovať 1. januára 2021.

V oblasti rozpočtových pravidiel územnej samosprávy nastávajú nasledovné zmeny:

1. Lehoty súvisiace s poskytovaním údajov do systému RISSAM.rozpočet, lehoty na prerokovanie záverečného účtu a lehoty vo vzťahu k ozdravnému režimu a nútenej správe je obec alebo vyšší územný celok povinný splniť dodatočne do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa toho, ktorá z lehôt uplynie skôr.

2. Obec alebo vyšší územný celok, ktorý hospodári v rozpočtovom provizóriu, po 30. septembri 2020  nemôže už uhrádzať výdavky nad rámec mesačného limitu 1/12 celkových výdavkov svojho schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. Obdobne po 30. septembri 2020 obec alebo vyšší územný celok v rozpočtovom provizóriu nemôže poskytovať dotácie právnickým osobám mimo svojej zakladateľskej pôsobnosti.

3. Po termíne 30. septembra 2020 neplatia už výnimky pre obce alebo vyššie územné celky, ktoré hospodária v ozdravnom režime alebo nútenej správe, t. j. postupujú podľa doterajšej právnej úpravy zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR