Cigarety budú drahšie a pod prísnejšou kontrolou

Aktualizované dňa: 11.08.2020 14:15

Ministerstvo financií predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá prináša viacero noviniek.  

V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa vláda zaviazala zvýšiť podiel zdaňovania spotreby z negatívnych externalít, pokračuje MF SR s mechanizmom tzv. Daňového kalendára. Je to už funkčný mechanizmus, ktorý prináša pravidelné zvyšovanie spotrebnej dane z tabakových výrobkov.

Jeho cieľom je transparentnosť a predvídateľnosť úpravy sadzieb spotrebnej dane pre jednotlivé tabakové výrobky pre podnikateľskú verejnosť a zároveň aj predvídateľnosť daňových príjmov pre rozpočet verejnej správy.

Koncepcia mechanizmu úpravy daňových sadzieb je rozvrhnutá na nasledujúce 4 roky. Zvýšenie sadzieb pre tabakové výrobky sa bude vo všeobecnosti realizovať v dvoch krokoch, a to k 1. februáru 2021 a k 1. februáru 2023, pričom ním reflektujeme na vývoj v oblasti sadzbovej politiky v okolitých členských štátoch EÚ a zároveň smerujeme k zabezpečeniu primeranej rovnováhy medzi daňovými príjmami a cieľmi v oblasti verejného zdravia.

V priemere by mala cena jednej škatuľky cigariet od budúceho roka vzrásť o 40 centov a o 20 centov v roku 2023.

Na úpravu sadzieb nadväzuje aj nastavenie lehôt dopredaja jednotlivých tabakových výrobkov. Pri cigaretách sa navrhuje 2-mesačná lehota ich dopredaja po zmene sadzby dane, čo bude v praxi znamenať, že cigarety zdanené v súčasnosti platnou sadzbou dane, ktoré budú uvedené na slovenský trh do konca januára 2021, bude možné dopredávať do konca marca 2021. Rovnaký mechanizmus je pre cigarety navrhnutý aj pri zmene sadzby k 1. februáru 2023.  

Súčasne sa má návrhom novely sprísniť prevoz tabakových výrobkov. Slovensko totiž do praxe zavádza smernicu EÚ, podľa ktorej sa začne využívať elektronická evidencia prepravovaného tovaru. Kým doteraz boli sprievodné dokumenty v klasickej papierovej podobe, po novom bude celý proces elektronický – od začiatku až do konca.

K elektronickým dokumentom budú mať jednoduchý prístup dotknuté colné úrady odosielateľa aj príjemcu.
Opatrenie zníži administratívnu záťaž podnikateľov aj finančnej správy a systém tiež poskytne väčšiu transparentnosť pri preprave tabakových výrobkov, čím sa eliminujú prípadné podvody. K väčšej transparentnosti prispieva naša úprava aj v tom zmysle, že legislatívny rámec predstavujeme verejnosti v predstihu, keďže elektronizáciu v tejto oblasti sú členské štáty povinné zaviesť až od roku 2023.

Informácia k Daňovému kalendáru:
Daňový kalendár je  názov legislatívnej úpravy, ktorou sa v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov zaviedlo predvídateľné zvýšenie sadzieb spotrebnej dane na 4 roky dopredu, pričom doterajšie zvýšenie sadzieb sa realizovalo v 2 krokoch - k 1.2.2017 a k 1.2.2019.

Na legislatívnom znení  pracovalo MF SR v priebehu roku 2016 v spolupráci s podnikateľskou verejnosťou, ktorá sa zúčastňovala na odbornej diskusii. Táto úprava bola zapracovaná novelou č. 296/2016 Z. z. do zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov. Predmetná novela bola schválená v NR SR 12.10.2016 a vyhlásená v Zbierke zákonov SR 15.11.2016.

Sadzby spotrebnej dane

 

Minimálna sadzba EÚ

2020

súčasný stav

1.2.2021

návrh

1.2.2023

Návrh

Cigarety

 

 

 

 

 

- špecifická časť

eur / 1000 ks

90 eur/1000 ks

64,10

74,60

79,60

- percentuálna časť

% z ceny cigariet

 

 

23

 

23

 

23

- minimálna sadzba SK

eur / 1000 ks

 

100,10

116,50

124,30

Tabak

eur / kg

60 eur /kg

76,70

89,30

95,30

Cigary, cigarky

eur / kg

12 eur/1000 ks alebo 1 kg

76,70

 

89,30

Bezdymové tabakové výrobky (BTV)

eur / kg

 

76,70

146,10

207,20

Tabaková surovina

eur / kg

 

76,70

89,30

95,30

 

MF SR od návrhu zákona očakáva nasledovné pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy:

ESA 2010 (v tis. eur)

2021

2022

2023

   Cigarety

97 426

130 338

179 064

   Tabak

1 022

2 462

2 975

   BTV

5 278

8 083

13 097

   Spolu

103 726

140 883

195 136

 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR