Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu k 31.10.2023

Aktualizované dňa: 02.11.2023 11:00

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra 2023 schodok vo výške 5 191,0 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 2 646,3 mil. eur (+17,5 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 6 104,3 mil. eur (+36,2 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 3 458,0 mil. eur (+199,5 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 365,1 mil. eur (+10,7 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 744,6 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 82,7 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 27,0 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 4,0 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 11,6 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 3,9 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 27,0 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal 389,7 mil. eur. Keďže územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb vo výške 325,8 mil. eur, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný nárast na úrovni 92,1 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný aj pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 17,5 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému rastu o 712,7 mil. eur (+56,0 %).

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z Plánu obnovy a odolnosti, kde došlo k medziročnému rastu o 245,7 mil. eur (+1 153,6 %).

Dividendy medziročne vzrástli o 307,5 mil. eur (+269,1 %), a to najmä v súvislosti s odvedením dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., ktoré mali byť odvedené koncom minulého roka.

Ostatné príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o 15,3 mil. eur (+1,6 %). Medziročný pokles administratívnych poplatkov vo výške 33,7 mil. eur a iných nedaňových príjmov vo výške 29,2 mil. eur bol kompenzovaný medziročným nárastom úrokových príjmov vo výške 72,4 mil. eur, kapitálových príjmov vo výške 5,2 mil. eur a príjmov z prenájmov vo výške 0,6 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 13,0 mil. eur (-1,4 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 1 412,4 mil. eur (+98,3 %). Medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 160,3 mil. eur (+55,7 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému nárastu o 307,3 mil. eur (+989,2 %). Medziročný nárast výdavkov na DPH k prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti predstavoval 11,4 mil. eur (+626,6 %).

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 11,9 mil. eur (-1,5 %).

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 816,5 mil. eur (+789,0 %).

Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 3 421,3 mil. eur (+25,8 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2022
Skutočnosť
k
31.10.2022
Schválený
rozpočet
2023
Skutočnosť
k
31.10.2023
% plnenia ŠR
v roku 2022
% plnenia ŠR
v roku 2023
Index
2023 / 2022

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 19 029 702 15 124 247 26 699 184 17 770 569 79,5% 66,6% 117,5%
Daňové príjmy 15 517 079 12 772 741 16 795 409 14 137 834 82,3% 84,2% 110,7%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 41 061 21 298 2 011 251 266 994 51,9% 13,3% 1253,6%
EÚ príjmy 2 146 641 1 271 891 5 717 554 1 984 593 59,3% 34,7% 156,0%
Dividendy 160 603 114 263 539 243 421 800 71,1% 78,2% 369,1%
Ostatné príjmy 1 164 318 944 054 1 635 727 959 347 81,1% 58,6% 101,6%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 554 555 16 857 229 35 040 556 22 961 521 71,6% 65,5% 136,2%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 059 331 938 801 1 343 478 925 802 88,6% 68,9% 98,6%
EÚ výdavky 2 203 315 1 436 423 5 717 554 2 848 863 65,2% 49,8% 198,3%
Spolufinancovanie 404 819 287 816 970 441 448 166 71,1% 46,2% 155,7%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 48 973 31 065 2 011 251 338 349 63,4% 16,8% 1089,2%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 2 948 1 815 332 152 13 189 61,6% 4,0% 726,6%
Odvod do EÚ 940 226 808 507 1 027 581 796 560 86,0% 77,5% 98,5%
Transfer Sociálnej poisťovni 103 488 103 488 0 920 000 100,0% –– 889,0%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 791 456 13 249 314 23 638 100 16 670 592 70,5% 70,5% 125,8%
Schodok štátneho rozpočtu -4 524 853 -1 732 981 -8 341 372 -5 190 953 38,3% 62,2% 299,5%