Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu k 31.1.2024

Aktualizované dňa: 01.02.2024 10:05

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu januára 2024 schodok vo výške 93,2 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 114,4 mil. eur (+7,2 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 267,1 mil. eur (+17,6 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 152,7 mil. eur (-256,4 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 79,1 mil. eur (+5,4 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 40,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 34,9 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,6 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 2,0 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 36,8 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal 2,0 mil. eur. Keďže územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb o 1,0 mil. eur viac ako v minulom roku, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný nárast na úrovni 16,9 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 55,4 mil. eur, ako aj pri dani vyberanej zrážkou vo výške 1,6 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 0,9 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému rastu o 4,2 mil. eur (+112,5 %).

Ostatné príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o 31,1 mil. eur (+28,4 %). Medziročný pokles administratívnych poplatkov vo výške 1,2 mil. eur bol kompenzovaný medziročným nárastom kapitálových príjmov vo výške 1,7 mil. eur. V rámci iných nedaňových príjmov došlo k medziročnému nárastu o 29,8 mil. eur, z čoho odvody z hazardných hier a iných podobných hier predstavovali 7,8 mil. eur. Granty zaznamenali medziročný nárast o 0,7 mil. eur a príjmy z podnikania o 0,1 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 19,6 mil. eur (+9,7 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 149,9 mil. eur (-93,7 %), s čím súvisí aj medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 17,9 mil. eur (-97,5 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému poklesu o 3,0 mil. eur (-84,2 %). Výdavky na DPH k prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti dosiahli približne rovnakú úroveň ako v minulom roku.

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 9,2 mil. eur (-16,0 %).

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 150 mil. eur.

Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 277,5 mil. eur (+25,8 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2023
Skutočnosť
k
31.01.2023
Schválený
rozpočet
2024
Skutočnosť
k
31.01.2024
% plnenia ŠR
v roku 2023
% plnenia ŠR
v roku 2024
Index
2024 / 2023

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 23 688 646 1 577 846 22 701 961 1 692 200 6,7% 7,5% 107,2%
Daňové príjmy 17 441 219 1 464 702 18 633 856 1 543 776 8,4% 8,3% 105,4%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 367 278 0 1 215 402 0 0,0% 0,0% ––
EÚ príjmy 4 141 996 3 765 1 237 239 8 000 0,1% 0,6% 212,5%
Dividendy 442 695 16 516 727 5 0,0% 0,0% 30,4%
Ostatné príjmy 1 295 457 109 363 1 098 737 140 419 8,4% 12,8% 128,4%
Výdavky štátneho rozpočtu 31 363 983 1 518 289 30 317 892 1 785 356 4,8% 5,9% 117,6%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 073 190 203 118 1 356 768 222 726 18,9% 16,4% 109,7%
EÚ výdavky 4 906 834 160 042 1 237 239 10 162 3,3% 0,8% 6,3%
Spolufinancovanie 731 234 18 439 325 158 468 2,5% 0,1% 2,5%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 374 174 3 593 1 215 402 569 1,0% 0,0% 15,8%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 15 742 65 156 821 114 0,4% 0,1% 174,1%
Odvod do EÚ 943 226 57 364 1 064 710 48 176 6,1% 4,5% 84,0%
Transfer Sociálnej poisťovni 1 160 000 0 1 600 000 150 000 0,0% –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 22 159 584 1 075 669 23 361 794 1 353 140 4,9% 5,8% 125,8%
Schodok štátneho rozpočtu -7 675 337 59 557 -7 615 931 -93 157 -0,8% 1,2% -156,4%