Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu k 30.9.2023

Aktualizované dňa: 02.10.2023 11:00

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu septembra 2023 schodok vo výške 3 916,2 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 2 261,3 mil. eur (+16,7 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 4 857,9 mil. eur (+32,7 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 2 596,6 mil. eur (+196,8 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 016,8 mil. eur (+8,9 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 570,7 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 72,6 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 34,9 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,0 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 7,9 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 4,4 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 22,8 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal 389,7 mil. eur. Keďže územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb vo výške 325,8 mil. eur, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný pokles na úrovni 54,0 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný aj pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 35,2 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému rastu o 701,0 mil. eur (+61,6 %).

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z Plánu obnovy a odolnosti, kde došlo k medziročnému rastu o 245,7 mil. eur (+1 153,6 %).

Dividendy medziročne vzrástli o 270,4 mil. eur (+236,7 %), a to najmä v súvislosti s odvedením dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., ktoré mali byť odvedené koncom minulého roka.

Ostatné príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o 27,4 mil. eur (+3,3 %). Medziročný pokles administratívnych poplatkov vo výške 31,7 mil. eur a kapitálových príjmov vo výške 0,7 mil. eur bol kompenzovaný medziročným nárastom iných nedaňových príjmov vo výške 14,6 mil. eur, úrokových príjmov vo výške 44,3 mil. eur a príjmov z prenájmov vo výške 0,9 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 73,8 mil. eur (-10,6 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 1 034,0 mil. eur (+80,7 %). Medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 97,1 mil. eur (+37,1 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému nárastu o 281,2 mil. eur (+1 052,1 %). Medziročný nárast výdavkov na DPH k prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti predstavoval 10,0 mil. eur (+684,9 %).

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 28,9 mil. eur (-3,9 %).

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 816,5 mil. eur (+789,0 %).

Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 2 721,8 mil. eur (+23,2 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2022
Skutočnosť
k
30.09.2022
Schválený
rozpočet
2023
Skutočnosť
k
30.09.2023
% plnenia ŠR
v roku 2022
% plnenia ŠR
v roku 2023
Index
2023 / 2022
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 19 029 702 13 534 744 26 699 184 15 796 076 71,1% 59,2% 116,7%
Daňové príjmy 15 517 079 11 435 537 16 795 409 12 452 372 73,7% 74,1% 108,9%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 41 061 21 298 2 011 251 266 994 51,9% 13,3% 1253,6%
EÚ príjmy 2 146 641 1 138 402 5 717 554 1 839 383 53,0% 32,2% 161,6%
Dividendy 160 603 114 263 539 243 384 709 71,1% 71,3% 336,7%
Ostatné príjmy 1 164 318 825 244 1 635 727 852 618 70,9% 52,1% 103,3%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 554 555 14 854 319 35 040 556 19 712 250 63,1% 56,3% 132,7%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 059 331 695 909 1 343 478 622 141 65,7% 46,3% 89,4%
EÚ výdavky 2 203 315 1 281 133 5 717 554 2 315 165 58,1% 40,5% 180,7%
Spolufinancovanie 404 819 261 338 970 441 358 410 64,6% 36,9% 137,1%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 48 973 26 725 2 011 251 307 898 54,6% 15,3% 1152,1%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 2 948 1 469 332 152 11 529 49,8% 3,5% 784,9%
Odvod do EÚ 940 226 744 061 1 027 581 715 128 79,1% 69,6% 96,1%
Transfer Sociálnej poisťovni 103 488 103 488 0 920 000 100,0% –– 889,0%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 791 456 11 740 195 23 638 100 14 461 978 62,5% 61,2% 123,2%
Schodok štátneho rozpočtu -4 524 853 -1 319 575 -8 341 372 -3 916 174 29,2% 46,9% 296,8%