Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu k 30.6.2024

Aktualizované dňa: 01.07.2024 13:00

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna 2024 schodok vo výške 4 011,8 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 472,1 mil. eur (-4,7 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní vyššie o 743,7 mil. eur (+5,8 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 1 215,8 mil. eur (+43,5 %). 

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 193,5 mil. eur (+2,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 167,6 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 54,2 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 31,7 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 6,3 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 1,7 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach dosiahol medziročný rast vo výške 207,1 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií medziročne klesol o 257,9 mil. eur. Keďže územnej samospráve bolo prevedených o 12,1 mil. eur viac prostriedkov dani z príjmov právnických osôb ako v minulom roku, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný nárast na úrovni 22,5 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 36,1 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 3,6 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 482,9 mil. eur (-60,6 %). Odlišný vývoj skutočnosti za oblasť príjmov za prostriedky EÚ v roku 2024 oproti minulému roku 2023 je spôsobený predovšetkým z dôvodu ukončovania Programového obdobia 2014 – 2020, kedy dôjde k naplneniu príjmov až v priebehu mesiacov august – september 2024 po odoslaní záverečných žiadostí o platbu na EK, predpokladu prijatých ťarchopisov z EK a spracovaných záverečných bilancií programov.

Príjmy z dividend medziročne klesli o 301,2 mil. eur, a to najmä v súvislosti s odvedením dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. v minulom roku, ktoré mali byť odvedené koncom roka 2022.

Ostatné príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o 118,5 mil. eur (+22,6 %). Medziročný nárast bol zaznamenaný pri príjmoch z podnikania vo výške 0,9 mil. eur, pri administratívnych poplatkov vo výške 7,2 mil. eur, pri kapitálových príjmov vo výške 4,9 mil. eur a pri iných nedaňových príjmov vo výške 45,4 mil. eur. Úrokové príjmy medziročne vzrástli o 13,6 mil. eur. Tuzemské granty a transfery zaznamenali medziročný nárast o 46,5 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 158,6 mil. eur (+26,5 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 295,3 mil. eur (+22,6 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 35,9 mil. eur (+17,2 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému poklesu o 165,8 mil. eur (-64,3 %). Medziročný nárast výdavkov na DPH predstavoval 5,5 mil. eur (+84,6 %). 

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 108,8 mil. eur (-22,7 %).

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 940,0 mil. eur (+261,1 %).

Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 417,0 mil. eur (-4,4 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2023
Skutočnosť
k
30.06.2023
Schválený
rozpočet
2024
Skutočnosť
k
30.06.2024
% plnenia ŠR
v roku 2023
% plnenia ŠR
v roku 2024
Index
2024 / 2023

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 23 688 646 9 973 321 22 701 961 9 501 248 42,1% 41,9% 95,3%
Daňové príjmy 17 441 219 8 347 706 18 633 856 8 541 224 47,9% 45,8% 102,3%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 367 278 0 1 215 402 0 0,0% 0,0% ––
EÚ príjmy 4 141 996 796 870 1 237 239 313 953 19,2% 25,4% 39,4%
Dividendy 442 695 303 402 516 727 2 253 68,5% 0,4% 0,7%
Ostatné príjmy 1 295 457 525 343 1 098 737 643 818 40,6% 58,6% 122,6%
Výdavky štátneho rozpočtu 31 363 983 12 769 281 30 317 892 13 513 032 40,7% 44,6% 105,8%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 073 190 597 390 1 356 768 755 956 55,7% 55,7% 126,5%
EÚ výdavky 4 906 834 1 306 227 1 237 239 1 601 545 26,6% 129,4% 122,6%
Spolufinancovanie 731 234 208 837 325 158 244 787 28,6% 75,3% 117,2%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 374 174 258 094 1 215 402 92 257 69,0% 7,6% 35,7%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 15 742 6 525 156 821 12 048 41,5% 7,7% 184,6%
Odvod do EÚ 943 226 479 749 1 064 710 371 000 50,9% 34,8% 77,3%
Transfer Sociálnej poisťovni 1 160 000 360 000 1 600 000 1 300 000 31,0% 81,3% 361,1%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 22 159 584 9 552 460 23 361 794 9 135 438 43,1% 39,1% 95,6%
Schodok štátneho rozpočtu -7 675 337 -2 795 960 -7 615 931 -4 011 784 36,4% 52,7% 143,5%