Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu k 30.6.2023

Aktualizované dňa: 03.07.2023 11:00

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna 2023 schodok vo výške 2 796,0 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 228,3 mil. eur (+14,0 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 2 479,2 mil. eur (+24,1 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 1 250,9 mil. eur (+81,0 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 726,3 mil. eur (+9,5 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 365,1 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 56,3 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 51,4 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,9 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 4,9 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 2,0 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 13,2 mil. eur. Iné ďalšie dane zaznamenali 259,9 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 25,1 mil. eur. Vzhľadom na to, že územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb vo výške 325,8 mil. eur, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný pokles na úrovni 5,3 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému rastu o 164,7 mil. eur (+26,1 %).

Dividendy medziročne vzrástli o 301,3 mil. eur, a to najmä v súvislosti s odvedením dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., ktoré mali byť odvedené koncom minulého roka.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 36,0 mil. eur (+7,3 %). Ide najmä o medziročný nárast iných nedaňových príjmov vo výške 39,5 mil. eur, úrokových príjmov vo výške 20,5 mil. eur a príjmov z prenájmov vo výške 1,0 mil. eur, ktoré kompenzovali medziročný pokles administratívnych poplatkov vo výške 24,2 mil. eur a kapitálových príjmov vo výške 0,8 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 45,8 mil. eur (-7,1 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 534,0 mil. eur (+69,1 %). Medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 65,1 mil. eur (+45,3 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému nárastu o 238,6 mil. eur (+1 223,0 %). Medziročný nárast výdavkov na DPH k prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti predstavoval 5,5 mil. eur (+540,5 %).

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 15,1 mil. eur (-3,0 %).

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 260,0 mil. eur (+260,0 %).

Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1 436,9 mil. eur (+17,7 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2022
Skutočnosť
k
30.06.2022
Schválený
rozpočet
2023
Skutočnosť
k
30.06.2023
% plnenia ŠR
v roku 2022
% plnenia ŠR
v roku 2023
Index
2023 / 2022

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 19 029 702 8 744 992 26 699 184 9 973 321 46,0% 37,4% 114,0%
Daňové príjmy 15 517 079 7 621 388 16 795 409 8 347 706 49,1% 49,7% 109,5%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 41 061 0 2 011 251 0 0,0% 0,0% ––
EÚ príjmy 2 146 641 632 145 5 717 554 796 870 29,4% 13,9% 126,1%
Dividendy 160 603 2 081 539 243 303 402 1,3% 56,3% 14580,5%
Ostatné príjmy 1 164 318 489 378 1 635 727 525 343 42,0% 32,1% 107,3%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 554 555 10 290 083 35 040 556 12 769 281 43,7% 36,4% 124,1%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 059 331 643 199 1 343 478 597 390 60,7% 44,5% 92,9%
EÚ výdavky 2 203 315 772 262 5 717 554 1 306 227 35,1% 22,8% 169,1%
Spolufinancovanie 404 819 143 705 970 441 208 837 35,5% 21,5% 145,3%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 48 973 19 508 2 011 251 258 094 39,8% 12,8% 1323,0%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 2 948 1 019 332 152 6 525 34,6% 2,0% 640,5%
Odvod do EÚ 940 226 494 828 1 027 581 479 749 52,6% 46,7% 97,0%
Transfer Sociálnej poisťovni 103 488 100 000 0 360 000 96,6% –– 360,0%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 791 456 8 115 562 23 638 100 9 552 460 43,2% 40,4% 117,7%
Schodok štátneho rozpočtu -4 524 853 -1 545 092 -8 341 372 -2 795 960 34,1% 33,5% 181,0%