Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu k 30.4.2024

Aktualizované dňa: 02.05.2024 15:05

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu apríla 2024 schodok vo výške 3 200,2 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 138,8 mil. eur (-2,4 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní vyššie o 866,4 mil. eur (+10,9 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 1 005,2 mil. eur (+45,8 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 445,1 mil. eur (+9,5 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 119,9 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 30,6 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 9,5 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 2,8 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach dosiahol medziročný rast vo výške 136,0 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal 2,0 mil. eur. Keďže územnej samospráve bolo prevedených o 213,2 mil. eur menej prostriedkov dani z príjmov právnických osôb ako v minulom roku, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný nárast na úrovni 321,8 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 140,7 mil. eur ako aj pri spotrebných daniach vo výške 33,6 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 3,2 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 443,2 mil. eur (-94,9 %). Odlišný vývoj skutočnosti za oblasť príjmov za prostriedky EÚ v roku 2024 oproti minulému roku 2023 je spôsobený predovšetkým z dôvodu ukončovania Programového obdobia 2014-2020, kedy dôjde k naplneniu príjmov až v priebehu mesiacov júl-august 2024 po odoslaní záverečných žiadostí o platbu na EK, predpokladu prijatých ťarchopisov z EK a spracovaných záverečných bilancií programov.

Príjmy z dividend medziročne klesli o 220,0 mil. eur, a to najmä v súvislosti s odvedením dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. v minulom roku, ktoré mali byť odvedené koncom roka 2022.

Ostatné príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o 79,3 mil. eur (+20,5 %). Medziročný nárast bol zaznamenaný pri príjmoch z podnikania vo výške 1,5 mil. eur, pri administratívnych poplatkov vo výške 4,6 mil. eur, pri kapitálových príjmov vo výške 4,0 mil. eur a pri iných nedaňových príjmov vo výške 10,8 mil. eur. Úrokové príjmy medziročne vzrástli o 12,1 mil. eur. Tuzemské granty a transfery zaznamenali medziročný nárast o 46,3 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 47,9 mil. eur (+10,1 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 347,7 mil. eur (+49,1 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 34,4 mil. eur (+32,9 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému nárastu o 8,7 mil. eur (+24,6 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na DPH o 2,2 mil. eur (+88,6 %).

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 75,1 mil. eur (-23,9 %).

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 650 mil. eur, nakoľko v minulom roku nebol poskytnutý.

Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 149,4 mil. eur (-2,4 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2023
Skutočnosť
k
30.04.2023
Schválený
rozpočet
2024
Skutočnosť
k
30.04.2024
% plnenia ŠR
v roku 2023
% plnenia ŠR
v roku 2024
Index
2024 / 2023

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 23 688 646 5 752 846 22 701 961 5 614 023 24,3% 24,7% 97,6%
Daňové príjmy 17 441 219 4 678 703 18 633 856 5 123 830 26,8% 27,5% 109,5%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 367 278 0 1 215 402 0 0,0% 0,0% ––
EÚ príjmy 4 141 996 467 155 1 237 239 23 937 11,3% 1,9% 5,1%
Dividendy 442 695 220 096 516 727 80 49,7% 0,0% 0,0%
Ostatné príjmy 1 295 457 386 892 1 098 737 466 177 29,9% 42,4% 120,5%
Výdavky štátneho rozpočtu 31 363 983 7 947 816 30 317 892 8 814 207 25,3% 29,1% 110,9%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 073 190 474 943 1 356 768 522 814 44,3% 38,5% 110,1%
EÚ výdavky 4 906 834 708 049 1 237 239 1 055 742 14,4% 85,3% 149,1%
Spolufinancovanie 731 234 104 449 325 158 138 837 14,3% 42,7% 132,9%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 374 174 35 438 1 215 402 44 147 9,5% 3,6% 124,6%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 15 742 2 528 156 821 4 768 16,1% 3,0% 188,6%
Odvod do EÚ 943 226 313 912 1 064 710 238 787 33,3% 22,4% 76,1%
Transfer Sociálnej poisťovni 1 160 000 0 1 600 000 650 000 0,0% 40,6% ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 22 159 584 6 308 497 23 361 794 6 159 111 28,5% 26,4% 97,6%
Schodok štátneho rozpočtu -7 675 337 -2 194 969 -7 615 931 -3 200 184 28,6% 42,0% 145,8%