Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu k 30.4.2023

Aktualizované dňa: 02.05.2023 10:00

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu apríla 2023 schodok vo výške 2 195,0 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 519,8 mil. eur (+9,9 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 1 330,4 mil. eur (+20,1 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 810,6 mil. eur (+58,6 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 80,9 mil. eur (+1,8 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 206,5 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 76,7 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 34,4 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,4 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 6,7 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 1,8 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 8,3 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 56,7 mil. eur. Vzhľadom na to, že územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb vo výške 325,8 mil. eur, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný pokles na úrovni 200,2 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému rastu o 172,2 mil. eur (+58,3 %).

Dividendy medziročne vzrástli o 220,0 mil. eur, a to najmä v súvislosti s odvedením dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., ktoré mali byť odvedené koncom minulého roka.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 46,7 mil. eur (+13,7 %). Ide najmä o medziročný nárast iných nedaňových príjmov vo výške 43,0 mil. eur, úrokových príjmov vo výške 18,3 mil. eur, príjmov z prenájmov vo výške 0,3 mil. eur a grantov vo výške 0,2 mil. eur, ktoré kompenzovali medziročný pokles administratívnych poplatkov vo výške 13,6 mil. eur a kapitálových príjmov vo výške 1,5 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 22,2 mil. eur (+4,9 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 299,7 mil. eur (+73,4 %). Medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 28,5 mil. eur (+37,5 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému nárastu o 21,9 mil. eur (+162,1 %). Medziročný nárast výdavkov na DPH k prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti predstavoval 2,1 mil. eur (+544,9 %).

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 15,3 mil. eur (-4,7 %).

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 100,0 mil. eur (-100,0 %).

Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1 071,3 mil. eur (+20,5 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2022
Skutočnosť
k
30.04.2022
Schválený
rozpočet
2023
Skutočnosť
k
30.04.2023
% plnenia ŠR
v roku 2022
% plnenia ŠR
v roku 2023
Index
2023 / 2022

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 19 029 702 5 233 058 26 699 184 5 752 846 27,5% 21,5% 109,9%
Daňové príjmy 15 517 079 4 597 754 16 795 409 4 678 703 29,6% 27,9% 101,8%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 41 061 0 2 011 251 0 0,0% 0,0% ––
EÚ príjmy 2 146 641 295 035 5 717 554 467 155 13,7% 8,2% 158,3%
Dividendy 160 603 80 539 243 220 096 0,0% 40,8% 275120,4%
Ostatné príjmy 1 164 318 340 189 1 635 727 386 892 29,2% 23,7% 113,7%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 554 555 6 617 414 35 040 556 7 947 816 28,1% 22,7% 120,1%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 059 331 452 747 1 343 478 474 943 42,7% 35,4% 104,9%
EÚ výdavky 2 203 315 408 325 5 717 554 708 049 18,5% 12,4% 173,4%
Spolufinancovanie 404 819 75 979 970 441 104 449 18,8% 10,8% 137,5%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 48 973 13 520 2 011 251 35 438 27,6% 1,8% 262,1%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 2 948 392 332 152 2 528 13,3% 0,8% 644,9%
Odvod do EÚ 940 226 329 276 1 027 581 313 912 35,0% 30,5% 95,3%
Transfer Sociálnej poisťovni 103 488 100 000 0 0 96,6% –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 791 456 5 237 175 23 638 100 6 308 497 27,9% 26,7% 120,5%
Schodok štátneho rozpočtu -4 524 853 -1 384 356 -8 341 372 -2 194 969 30,6% 26,3% 158,6%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR