Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu k 30.11.2023

Aktualizované dňa: 14.12.2023 14:40

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu novembra 2023 schodok vo výške 5 838,6 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 3 768,4 mil. eur (+22,5 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 6 992,2 mil. eur (+36,1 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 3 223,8 mil. eur (+123,3 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 567,0 mil. eur (+11,1 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 887,5 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 97,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 33,3 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 4,0 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 11,8 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 2,6 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 34,9 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal 389,7 mil. eur. Keďže územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb vo výške 325,8 mil. eur, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný nárast na úrovni 112,1 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný aj pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 6,7 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému rastu o 1 649,4 mil. eur (+115,3 %).

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z Plánu obnovy a odolnosti, kde došlo k medziročnému rastu o 245,7 mil. eur (+1 153,6 %).

Dividendy medziročne vzrástli o 326,9 mil. eur (+286,1 %), a to najmä v súvislosti s odvedením dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., ktoré mali byť odvedené koncom minulého roka.

Ostatné príjmy štátneho rozpočtu medziročne klesli o 20,6 mil. eur (-2,0 %). Medziročný pokles administratívnych poplatkov vo výške 32,3 mil. eur a iných nedaňových príjmov vo výške 67,3 mil. eur bol kompenzovaný medziročným nárastom úrokových príjmov vo výške 72,4 mil. eur, kapitálových príjmov vo výške 6,4 mil. eur a príjmov z prenájmov vo výške 0,2 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 16,5 mil. eur (+1,6 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 2 178,7 mil. eur (+126,5 %). Medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 210,2 mil. eur (+61,7 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému nárastu o 317,8 mil. eur (+902,7 %). Medziročný nárast výdavkov na DPH k prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti predstavoval 11,9 mil. eur (+551,7 %).

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 11,5 mil. eur (-1,3 %).

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 1 056,5 mil. eur (+1 020,9 %).

Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 3 212,1 mil. eur (+21,1 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2022
Skutočnosť
k
30.11.2022
Schválený
rozpočet
2023
Skutočnosť
k
30.11.2023
% plnenia ŠR
v roku 2022
% plnenia ŠR
v roku 2023
Index
2023 / 2022

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 19 029 702 16 733 007 26 699 184 20 501 389 87,9% 76,8% 122,5%
Daňové príjmy 15 517 079 14 118 096 16 795 409 15 685 054 91,0% 93,4% 111,1%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 41 061 21 298 2 011 251 266 994 51,9% 13,3% 1253,6%
EÚ príjmy 2 146 641 1 430 725 5 717 554 3 080 146 66,6% 53,9% 215,3%
Dividendy 160 603 114 263 539 243 441 192 71,1% 81,8% 386,1%
Ostatné príjmy 1 164 318 1 048 625 1 635 727 1 028 003 90,1% 62,8% 98,0%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 554 555 19 347 830 35 040 556 26 340 015 82,1% 75,2% 136,1%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 059 331 1 029 234 1 343 478 1 045 692 97,2% 77,8% 101,6%
EÚ výdavky 2 203 315 1 721 933 5 717 554 3 900 622 78,2% 68,2% 226,5%
Spolufinancovanie 404 819 340 829 970 441 551 075 84,2% 56,8% 161,7%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 48 973 35 209 2 011 251 353 037 71,9% 17,6% 1002,7%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 2 948 2 157 332 152 14 059 73,2% 4,2% 651,7%
Odvod do EÚ 940 226 889 540 1 027 581 877 992 94,6% 85,4% 98,7%
Transfer Sociálnej poisťovni 103 488 103 488 0 1 160 000 100,0% –– 1120,9%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 791 456 15 225 440 23 638 100 18 437 539 81,0% 78,0% 121,1%
Schodok štátneho rozpočtu -4 524 853 -2 614 823 -8 341 372 -5 838 627 57,8% 70,0% 223,3%