Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu k 29.2.2024

Aktualizované dňa: 01.03.2024 13:30

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára 2024 schodok vo výške 1 224,1 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 257,5 mil. eur (+9,5 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 343,2 mil. eur (+8,9 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 85,7 mil. eur (+7,5 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 339,1 mil. eur (+14,1 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri spotrebných daniach vo výške 113,4 mil. eur, pri dani z pridanej hodnoty vo výške 87,9 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 13,5 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 2,4 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 1,8 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 71,6 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal 2,0 mil. eur. Keďže územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb o 2,0 mil. eur viac ako v minulom roku, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný nárast na úrovni 54,5 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 6,0 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 2,0 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 137,9 mil. eur (-93,7 %).

Ostatné príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o 56,3 mil. eur (+32,4 %). Medziročný nárast bol zaznamenaný pri príjmoch z podnikania vo výške 1,2 mil. eur, pri administratívnych poplatkov vo výške 1,0 mil. eur, pri kapitálových príjmov vo výške 4,2 mil. eur a pri iných nedaňových príjmov vo výške 3,4 mil. eur. Tuzemské granty a transfery zaznamenali medziročný nárast o 46,5 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 61,0 mil. eur (+15,3 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 93,4 mil. eur (-29,8 %), s čím súvisí aj medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 13,6 mil. eur (-30,8 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému nárastu o 3,2 mil. eur (+23,3 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na DPH o 0,2 mil. eur (+18,9 %).

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 31,1 mil. eur (-19,8 %).

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 300 mil. eur, nakoľko v minulom roku nebol poskytnutý.

Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 116,9 mil. eur (+4,0 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2023
Skutočnosť
k
28.02.2023
Schválený
rozpočet
2024
Skutočnosť
k
29.02.2024
% plnenia ŠR
v roku 2023
% plnenia ŠR
v roku 2024
Index
2024 / 2023

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 23 688 646 2 717 405 22 701 961 2 974 913 11,5% 13,1% 109,5%
Daňové príjmy 17 441 219 2 396 655 18 633 856 2 735 780 13,7% 14,7% 114,1%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 367 278 0 1 215 402 0 0,0% 0,0% ––
EÚ príjmy 4 141 996 147 154 1 237 239 9 236 3,6% 0,7% 6,3%
Dividendy 442 695 18 516 727 45 0,0% 0,0% 249,3%
Ostatné príjmy 1 295 457 173 578 1 098 737 229 853 13,4% 20,9% 132,4%
Výdavky štátneho rozpočtu 31 363 983 3 855 832 30 317 892 4 199 062 12,3% 13,9% 108,9%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 073 190 398 750 1 356 768 459 768 37,2% 33,9% 115,3%
EÚ výdavky 4 906 834 313 214 1 237 239 219 809 6,4% 17,8% 70,2%
Spolufinancovanie 731 234 43 974 325 158 30 424 6,0% 9,4% 69,2%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 374 174 13 747 1 215 402 16 951 3,7% 1,4% 123,3%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 15 742 853 156 821 1 014 5,4% 0,6% 118,9%
Odvod do EÚ 943 226 156 860 1 064 710 125 806 16,6% 11,8% 80,2%
Transfer Sociálnej poisťovni 1 160 000 0 1 600 000 300 000 0,0% –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 22 159 584 2 928 434 23 361 794 3 045 289 13,2% 13,0% 104,0%
Schodok štátneho rozpočtu -7 675 337 -1 138 427 -7 615 931 -1 224 149 14,8% 16,1% 107,5%