Bilancia štátneho rozpočtu

Aktualizované dňa: 01.06.2021 10:00

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája 2021 schodok vo výške 3 483,2 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 659,4 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 1 006,5 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 347,1 mil. eur.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 774,6 mil. eur (+19,0 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 578,3 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 194,0 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 18,4 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 6,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 6,2 mil. eur. Uvedené kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 31,4 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 0,3 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 2,6 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 99,8 mil. eur (-21,9 %).

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend medziročne vzrástli o 52,5 mil. eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 67,9 mil. eur (-20,8 %). Ide najmä o medziročný pokles iných nedaňových príjmov o 54,7 mil. eur, administratívnych poplatkov o 11,1 mil. eur, kapitálových príjmov o 1,7 mil. eur a úrokov o 0,2 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 0,2 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 317,9 mil. eur (-51,9 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 113,3 mil. eur (+22,0 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 23,0 mil. eur (+26,8 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 22,0 mil. eur (+5,1 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 230,1 mil. eur (+62,2 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 936,0 mil. eur (+15,7 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2020
Skutočnosť
k
31.05.2020
Schválený
rozpočet
2021
Skutočnosť
k
31.05.2021
% plnenia ŠR
v roku 2020
% plnenia ŠR
v roku 2021
Index
2021 / 2020

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 750 635 4 855 013 15 806 153 5 514 477 30,8% 34,9% 113,6%
Daňové príjmy 11 872 170 4 071 668 11 798 851 4 846 274 34,3% 41,1% 119,0%
EÚ príjmy 2 551 329 455 191 2 782 531 355 443 17,8% 12,8% 78,1%
Dividendy 428 475 1 107 423 965 53 580 0,3% 12,6% 4840,1%
      z toho:  štátny rozpočet 428 465 1 107 423 965 53 580 0,3% 12,6% 4840,1%
                   MH Manažment, a. s. 10 0 0 0 0,0% –– ––
Ostatné príjmy 898 661 327 047 800 806 259 180 36,4% 32,4% 79,2%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 509 055 7 991 174 23 864 618 8 997 710 34,0% 37,7% 112,6%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 796 973 612 175 1 112 350 294 311 76,8% 26,5% 48,1%
EÚ výdavky 2 326 973 514 298 2 782 531 627 557 22,1% 22,6% 122,0%
Spolufinancovanie 385 660 86 004 679 721 109 012 22,3% 16,0% 126,8%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 877 392 429 987 1 038 917 451 941 49,0% 43,5% 105,1%
Transfer Sociálnej poisťovni  969 865 369 865 839 198 600 000 38,1% 71,5% 162,2%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 152 192 5 978 845 17 411 901 6 914 889 32,9% 39,7% 115,7%
Schodok štátneho rozpočtu -7 758 420 -3 136 161 -8 058 465 -3 483 233 40,4% 43,2% 111,1%

 

Ministerstvo financií SR