Bilancia štátneho rozpočtu

Aktualizované dňa: 03.05.2021 09:30

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu apríla 2021 schodok vo výške 2 628,2 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 231,6 mil. eur (+5,6 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 440,3 mil. eur (+6,7 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 208,7 mil. eur (+8,6 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 333,1 mil. eur (+9,5 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 307,3 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 69,7 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 5,0 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 2,0 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 0,2 mil. eur, ktoré kompenzovali výpadok pri spotrebných daniach vo výške 23,2 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 28,3 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 0,4 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 81,8 mil. eur (-22,4 %). Príjmy štátneho rozpočtu z dividend medziročne vzrástli o 53,6 mil. eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 73,3 mil. eur (-26,2 %). Ide najmä o medziročný pokles iných nedaňových príjmov o 49,1 mil. eur, administratívnych poplatkov o 18,2 mil. eur, kapitálových príjmov o 5,6 mil. eur a úrokov o 0,2 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 0,2 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 281,0 mil. eur (-51,2 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 115,4 mil. eur (+28,0 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 20,1 mil. eur (+29,1 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 54,2 mil. eur (+16,5 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 69,9 mil. eur (-18,9 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 601,5 mil. eur (+12,4 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2020
Skutočnosť
k
30.04.2020
Schválený
rozpočet
2021
Skutočnosť
k
30.04.2021
% plnenia ŠR
v roku 2020
% plnenia ŠR
v roku 2021
Index
2021 / 2020

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 750 635 4 166 079 15 806 153 4 397 682 26,5% 27,8% 105,6%
Daňové príjmy 11 872 170 3 522 219 11 798 851 3 855 336 29,7% 32,7% 109,5%
EÚ príjmy 2 551 329 364 623 2 782 531 282 831 14,3% 10,2% 77,6%
Dividendy 428 475 11 423 965 53 580 0,0% 12,6% 487090,9%
      z toho:  štátny rozpočet 428 465 11 423 965 53 580 0,0% 12,6% 487090,9%
                   MH Manažment, a. s. 10 0 0 0 0,0% –– ––
Ostatné príjmy 898 661 279 226 800 806 205 935 31,1% 25,7% 73,8%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 509 055 6 585 549 23 864 618 7 025 856 28,0% 29,4% 106,7%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 796 973 548 475 1 112 350 267 488 68,8% 24,0% 48,8%
EÚ výdavky 2 326 973 411 755 2 782 531 527 131 17,7% 18,9% 128,0%
Spolufinancovanie 385 660 68 880 679 721 88 952 17,9% 13,1% 129,1%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 877 392 327 609 1 038 917 381 812 37,3% 36,8% 116,5%
Transfer Sociálnej poisťovni  969 865 369 865 839 198 300 000 38,1% 35,7% 81,1%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 152 192 4 858 965 17 411 901 5 460 473 26,8% 31,4% 112,4%
Schodok štátneho rozpočtu -7 758 420 -2 419 470 -8 058 465 -2 628 174 31,2% 32,6% 108,6%

Ministerstvo financií SR