Bilancia štátneho rozpočtu

Aktualizované dňa: 01.04.2021 10:30

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 16,4 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 461,9 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu marca 2021 schodok vo výške 1 991,0 mil. eur.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 37,8 mil. eur (+1,4 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 51,7 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 41,1 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 38,2 mil. eur, ktoré kompenzovali výpadok pri spotrebných daniach vo výške 63,4 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 26,7 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 2,8 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 0,6 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 0,3 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 2,4 mil. eur (-1,2 %).

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend medziročne vzrástli o 51,1 mil. eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 70,1 mil. eur (-32,5 %). Ide najmä o medziročný pokles iných nedaňových príjmov o 42,7 mil. eur, administratívnych poplatkov o 22,9 mil. eur, kapitálových príjmov o 3,8 mil. eur a úrokov o 0,4 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 0,3 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 126,4 mil. eur (-32,1 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 57,0 mil. eur (+19,4 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 10,6 mil. eur (+21,7 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 60,1 mil. eur (+23,2 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 247,6 mil. eur (+472,5 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 213,0 mil. eur (+5,8 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2020
Skutočnosť
k
31.03.2020
Schválený
rozpočet
2021
Skutočnosť
k
31.03.2021
% plnenia ŠR
v roku 2020
% plnenia ŠR
v roku 2021
Index
2021 / 2020

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 750 635 3 207 064 15 806 153 3 223 471 20,4% 20,4% 100,5%
Daňové príjmy 11 872 170 2 795 120 11 798 851 2 832 977 23,5% 24,0% 101,4%
EÚ príjmy 2 551 329 196 198 2 782 531 193 813 7,7% 7,0% 98,8%
Dividendy 428 475 1 423 965 51 079 0,0% 12,0% 5107900,0%
      z toho:  štátny rozpočet 428 465 1 423 965 51 079 0,0% 12,0% 5107900,0%
                   MH Manažment, a. s. 10 0 0 0 0,0% –– ––
Ostatné príjmy 898 661 215 745 800 806 145 602 24,0% 18,2% 67,5%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 509 055 4 752 564 23 864 618 5 214 439 20,2% 21,9% 109,7%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 796 973 393 955 1 112 350 267 474 49,4% 24,0% 67,9%
EÚ výdavky 2 326 973 294 011 2 782 531 351 024 12,6% 12,6% 119,4%
Spolufinancovanie 385 660 49 027 679 721 59 656 12,7% 8,8% 121,7%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 877 392 259 357 1 038 917 319 476 29,6% 30,8% 123,2%
Transfer Sociálnej poisťovni  969 865 52 399 839 198 300 000 5,4% 35,7% 572,5%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 152 192 3 703 815 17 411 901 3 916 809 20,4% 22,5% 105,8%
Schodok štátneho rozpočtu -7 758 420 -1 545 500 -8 058 465 -1 990 968 19,9% 24,7% 128,8%

 

Ministerstvo financií SR