Bilancia štátneho rozpočtu

Aktualizované dňa: 02.11.2020 10:10

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 626,6 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 2 550,1 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra 2020 schodok vo výške 4 775,5 mil. eur.

Medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval 529,4 mil. eur (-5,3 %). Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 467,3 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 62,3 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 9,4 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 16,8 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 16,3 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 1,9 mil. eur. Naopak pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 30,9 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 13,7 mil. eur

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 134,9 mil. eur (+13,0 %).

Medziročný pokles príjmov štátneho rozpočtu z dividend predstavoval 207,4 mil. eur (-54,2 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 24,7 mil. eur (-3,5 %). Ide najmä o medziročný pokles administratívnych poplatkov o 54,0 mil. eur a príjmov z prenájmu o 6,2 mil. eur. Tieto výpadky sú čiastočne kompenzované nárastom iných nedaňových príjmov o 33,2 mil. eur, kapitálových príjmov o 1,8 mil. eur a úrokových príjmov o 0,5 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 184,4 mil. eur (-21,0 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 297,8 mil. eur (+23,3 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 89,3 mil. eur (+41,9 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 11,8 mil. eur (-1,7 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 969,9 mil. eur (+100,0 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1 389,3 mil. eur (+13,0 %). Uvedené zvýšenie je zaznamenané najmä v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde došlo k medziročnému zvýšeniu čerpania výdavkov o 776,2 mil. eur, a to najmä v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov COVID 19.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2019
Skutočnosť
k
31.10.2019
Schválený
rozpočet
2020
Schválený
rozpočet
2020
N O V E L A
Skutočnosť
k
31.10.2020
% plnenia ŠR
v roku 2019
% plnenia ŠR
v roku 2020
Index
2020 / 2019

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 825 535 12 125 559 15 792 696 14 366 447 11 498 911 76,6% 80,0% 94,8%
Daňové príjmy 12 336 357 10 003 640 12 817 470 11 546 644 9 474 175 81,1% 82,1% 94,7%
EÚ príjmy 2 126 921 1 039 531 1 677 689 1 677 689 1 174 445 48,9% 70,0% 113,0%
Dividendy 504 811 382 609 438 628 442 445 175 165 75,8% 39,6% 45,8%
      z toho:  štátny rozpočet 504 801 382 599 438 618 442 435 175 165 75,8% 39,6% 45,8%
                   MH Manažment, a. s. 10 10 10 10 0 100,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 857 446 699 779 858 909 699 669 675 126 81,6% 96,5% 96,5%
Výdavky štátneho rozpočtu 18 027 015 13 724 313 18 560 878 26 319 081 16 274 422 76,1% 61,8% 118,6%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 037 178 876 854 1 156 872 1 156 872 692 463 84,5% 59,9% 79,0%
EÚ výdavky 2 092 561 1 280 116 1 677 689 1 677 689 1 577 962 61,2% 94,1% 123,3%
Spolufinancovanie 304 343 212 938 271 284 271 284 302 240 70,0% 111,4% 141,9%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 750 226 693 690 913 641 913 641 681 879 92,5% 74,6% 98,3%
Transfer Sociálnej poisťovni  0 0 209 596 209 596 969 865 –– 462,7% ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 13 842 707 10 660 715 14 331 796 22 089 999 12 050 013 77,0% 54,5% 113,0%
Schodok štátneho rozpočtu -2 201 480 -1 598 754 -2 768 182 -11 952 634 -4 775 511 72,6% 40,0% 298,7%
                 

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR