Bilancia štátneho rozpočtu

Aktualizované dňa: 01.10.2020 12:15

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 542,4 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 2 282,5 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu septembra 2020 schodok vo výške 4 665,7 mil. eur.

Medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval 611,2 mil. eur (-6,9 %). Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 539,3 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 66,0 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 25,3 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 16,9 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 13,5 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 1,8 mil. eur. Naopak pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 31,0 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 20,6 mil. eur

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 107,7 mil. eur (-11,3 %).

Medziročný nárast príjmov štátneho rozpočtu z dividend predstavoval 92,6 mil. eur (+112,1 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 83,9 mil. eur (+13,4 %). Ide najmä o medziročný nárast iných nedaňových príjmov o 127,3 mil. eur, kapitálových príjmov o 4,7 mil. eur a úrokových príjmov o 0,5 mil. eur. Naopak pokles bol zaznamenaný v rámci administratívnych poplatkov o 45,1 mil. eur a pri príjmoch z prenájmu majetku o 3,5 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 62,5 mil. eur (-8,3 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 87,5 mil. eur (+8,0 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 31,4 mil. eur (+17,1 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 15,2 mil. eur (-2,4 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 969,9 mil. eur (+100,0 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1 271,4 mil. eur (+13,2 %). Uvedené zvýšenie je zaznamenané najmä v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde došlo k medziročnému zvýšeniu čerpania výdavkov o 971,6 mil. eur, a to najmä v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov COVID 19.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2019
Skutočnosť
k
30.09.2019
Schválený
rozpočet
2020
Schválený
rozpočet
2020
N O V E L A
Skutočnosť
k
30.09.2020
% plnenia ŠR
v roku 2019
% plnenia ŠR
v roku 2020
Index
2020 / 2019

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 825 535 10 455 484 15 792 696 14 366 447 9 913 120 66,1% 69,0% 94,8%
Daňové príjmy 12 336 357 8 794 797 12 817 470 11 546 644 8 183 580 71,3% 70,9% 93,1%
EÚ príjmy 2 126 921 953 162 1 677 689 1 677 689 845 475 44,8% 50,4% 88,7%
Dividendy 504 811 82 599 438 628 442 445 175 165 16,4% 39,6% 212,1%
      z toho:  štátny rozpočet 504 801 82 599 438 618 442 435 175 165 16,4% 39,6% 212,1%
                   MH Manažment, a. s. 10 0 10 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 857 446 624 926 858 909 699 669 708 900 72,9% 101,3% 113,4%
Výdavky štátneho rozpočtu 18 027 015 12 296 333 18 560 878 26 319 081 14 578 822 68,2% 55,4% 118,6%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 037 178 754 975 1 156 872 1 156 872 692 449 72,8% 59,9% 91,7%
EÚ výdavky 2 092 561 1 088 379 1 677 689 1 677 689 1 175 893 52,0% 70,1% 108,0%
Spolufinancovanie 304 343 183 336 271 284 271 284 214 719 60,2% 79,1% 117,1%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 750 226 629 380 913 641 913 641 614 200 83,9% 67,2% 97,6%
Transfer Sociálnej poisťovni  0 0 209 596 209 596 969 865 –– –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 13 842 707 9 640 263 14 331 796 22 089 999 10 911 696 69,6% 49,4% 113,2%
Schodok štátneho rozpočtu -2 201 480 -1 840 849 -2 768 182 -11 952 634 -4 665 702 83,6% 39,0% 253,5%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR