Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu

Aktualizované dňa: 02.01.2023 11:20

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu decembra 2022 schodok vo výške 4 524,9 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 832,4 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 656,9 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 2 489,3 mil. eur.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 971,0 mil. eur (+14,6 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný takmer pri všetkých daniach, a to pri dani z pridanej hodnoty vo výške 829,4 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 951,0 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 154,9 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 25,3 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 16,5 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 8,6 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 11,1 mil. eur. Naopak pri dani z príjmov fyzických osôb došlo k medziročnému poklesu, a to vo výške 25,8 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti boli medziročne vyššie o 36,8 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 123,1 mil. eur (-5,4 %) ako aj pri príjmoch z dividend, ktoré medziročne klesli o 319,9 mil. eur (-66,6 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 267,6 mil. eur (+29,8 %). Ide najmä o medziročný nárast príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 46,8 mil. eur a iných nedaňových príjmov vo výške 218,0 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri úrokových príjmoch vo výške 2,5 mil. eur a pri príjmoch z prenájmu vo výške 1,9 mil. eur. Granty boli medziročne vyššie o 0,9 mil. eur. Kapitálové príjmy medziročne klesli o 2,5 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 401,8 mil. eur (+61,1 %). Prostriedky v rámci Plánu obnovy a odolnosti medziročne vzrástli o 42,9 mil. eur, s čím súvisí aj nárast výdavkov na DPH POO o 2,9 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 154,9 mil. eur (-6,6 %) a to pri medziročnom náraste výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ vo výške 26,5 mil. eur (+7,0 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 26,5 mil. eur (-2,7 %). Pri transfere pre Sociálnu poisťovňu došlo k medziročnému poklesu o 736,5 mil. eur (-87,7 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 213,1 mil. eur (-1,1 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť
k
31.12.2021
Schválený
rozpočet
2022
NOVELA
Skutočnosť
k
31.12.2022
% plnenia ŠR
v roku 2022
Index
2022 / 2021

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 17 197 298 21 471 899 19 029 702 88,6% 110,7%
Daňové príjmy 13 546 076 15 845 854 15 517 079 97,9% 114,6%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 4 283 1 301 972 41 061 3,2% ––
EÚ príjmy 2 269 707 3 148 001 2 146 641 68,2% 94,6%
Dividendy 480 557 383 955 160 603 41,8% 33,4%
Ostatné príjmy 896 675 792 117 1 164 318 147,0% 129,8%
Výdavky štátneho rozpočtu 24 211 424 26 945 417 23 554 555 87,4% 97,3%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 657 488 1 089 976 1 059 331 97,2% 161,1%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 6 072 1 301 972 48 973 3,8% ––
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 28 197 861 2 948 1,5% ––
EÚ výdavky 2 358 196 3 148 001 2 203 315 70,0% 93,4%
Spolufinancovanie 378 319 603 870 404 819 67,0% 107,0%
Odvod do rozpočtu EÚ 966 750 1 026 568 940 226 91,6% 97,3%
Transfer Sociálnej poisťovni  840 000 400 000 103 488 25,9% 12,3%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 19 004 571 19 177 169 18 791 455 98,0% 98,9%
Schodok štátneho rozpočtu -7 014 126 -5 473 518 -4 524 853 82,7% 64,5%

Ministerstvo financií SR