Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu

Aktualizované dňa: 02.09.2022 10:15

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 1 593,4 mil. eur (+15,4 %). Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne znížili o 844,1 mil. eur (-5,9 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 2 437,5 mil. eur (-61,6 %). Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta 2022 schodok vo výške 1 516,9 mil. eur.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 477,8 mil. eur (+17,4 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný takmer pri všetkých daniach, a to pri dani z pridanej hodnoty vo výške 722,6 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 603,1 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 127,3 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 23,8 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 20,5 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 6,3 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 7,1 mil. eur. Naopak pri dani z príjmov fyzických osôb došlo k medziročnému poklesu, a to vo výške 32,9 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti boli na úrovni 21,3 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 47,6 mil. eur (-4,4 %).

Príjmy z dividend medziročne klesli o 98,7 mil. eur (-46,4 %). Plnenie týchto príjmov je možné očakávať najmä v druhej polovici roka.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 240,6 mil. eur (+45,8 %). Ide najmä o medziročný nárast príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 50,2 mil. eur a iných nedaňových príjmov vo výške 189,6 mil. eur. Príjmy z prenájmu medziročne vzrástli o 1,0 mil. eur, pričom kapitálové príjmy medziročne klesli o 0,2 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 368,8 mil. eur (+113,8 %). Prostriedky v rámci Plánu obnovy a odolnosti boli čerpané na úrovni 24,6 mil. eur, s čím súvisia výdavky na DPH (POO) na úrovni 1,4 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 52,6 mil. eur (+4,8 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ vo výške 16,8 mil. eur (+7,9 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 52,5 mil. eur (+8,6 %). Pri transfere pre Sociálnu poisťovňu došlo k medziročnému poklesu o 496,5 mil. eur (-82,8 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 864,4 mil. eur (-7,6 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2021
Skutočnosť
k
31.08.2021
Schválený
rozpočet
2022
Skutočnosť
k
31.08.2022
% plnenia ŠR
v roku 2021
% plnenia ŠR
v roku 2022
Index
2022 / 2021

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 17 197 298 10 330 332 19 974 242 11 923 726 60,1% 59,7% 115,4%
Daňové príjmy 13 546 076 8 502 169 14 348 197 9 979 955 62,8% 69,6% 117,4%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 4 283 0 1 301 972 21 298 0,0% 1,6% ––
EÚ príjmy 2 269 707 1 090 164 3 148 001 1 042 580 48,0% 33,1% 95,6%
Dividendy 480 557 213 007 383 955 114 263 44,3% 29,8% 53,6%
Ostatné príjmy 896 675 524 992 792 117 765 631 58,5% 96,7% 145,8%
Výdavky štátneho rozpočtu 24 211 424 14 284 742 25 447 760 13 440 602 59,0% 52,8% 94,1%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 657 488 324 034 1 089 976 692 862 49,3% 63,6% 213,8%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 6 072 0 1 301 972 24 627 0,0% 1,9% ––
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 0 0 197 861 1 403 –– 0,7% ––
EÚ výdavky 2 358 153 1 104 491 3 148 001 1 157 117 46,8% 36,8% 104,8%
Spolufinancovanie 378 642 213 177 603 870 229 970 56,3% 38,1% 107,9%
Odvod do rozpočtu EÚ 966 750 608 641 1 026 568 661 184 63,0% 64,4% 108,6%
Transfer Sociálnej poisťovni  840 000 600 000 400 000 103 488 71,4% 25,9% 17,2%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 19 004 319 11 434 400 17 679 512 10 569 953 60,2% 59,8% 92,4%
Schodok štátneho rozpočtu -7 014 126 -3 954 410 -5 473 518 -1 516 877 56,4% 27,7% 38,4%

Ministerstvo financií SR