Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu

Aktualizované dňa: 01.07.2022 14:45

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna 2022 schodok vo výške 1 545,1 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 161,1 mil. eur (+15,3 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 711,8 mil. eur (-6,5 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 1 872,9 mil. eur (-54,8 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 342,6 mil. eur (+21,4 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný takmer pri všetkých daniach, a to pri dani z pridanej hodnoty vo výške 687,5 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 499,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 124,4 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 25,5 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 17,6 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 3,8 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 5,9 mil. eur. Naopak pri dani z príjmov fyzických osôb došlo k medziročnému poklesu, a to vo výške 21,9 mil. eur

Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti zatiaľ neboli realizované.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 237,0 mil. eur (-27,3 %).

Príjmy z dividend medziročne klesli o 97,2 mil. eur (-97,9 %). Plnenie týchto príjmov je možné očakávať najmä v druhej polovici roka.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 152,7 mil. eur (+45,4 %). Ide najmä o medziročný nárast príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 42,9 mil. eur a iných nedaňových príjmov vo výške 111,5 mil. eur. Príjmy z prenájmu medziročne vzrástli o 0,4 mil. eur, pričom kapitálové príjmy medziročne klesli o 2,1 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 348,8 mil. eur (+118,5 %). Prostriedky v rámci Plánu obnovy a odolnosti boli čerpané na úrovni 19,5 mil. eur, s čím súvisia výdavky na DPH (POO) na úrovni 1,0 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 98,4 mil. eur (-11,3 %), s čím súvisí aj medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ vo výške 24,6 mil. eur (-14,6 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 3,8 mil. eur (-0,8 %). Pri transfere pre Sociálnu poisťovňu došlo k medziročnému poklesu o 500 mil. eur (-83,3 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 454,3 mil. eur (-5,3 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť
2021
Skutočnosť
k
30.06.2021
Schválený
rozpočet
2022
Skutočnosť
k
30.06.2022
% plnenia ŠR
v roku 2021
% plnenia ŠR
v roku 2022
Index
2022 / 2021

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 17 197 298 7 583 915 19 974 242 8 744 992 44,1% 43,8% 115,3%
Daňové príjmy 13 546 076 6 278 825 14 348 197 7 621 388 46,4% 53,1% 121,4%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 4 283 0 1 301 972 0 0,0% 0,0% ––
EÚ príjmy 2 269 707 869 175 3 148 001 632 145 38,3% 20,1% 72,7%
Dividendy 480 557 99 278 383 955 2 081 20,7% 0,5% 2,1%
Ostatné príjmy 896 675 336 637 792 117 489 378 37,5% 61,8% 145,4%
Výdavky štátneho rozpočtu 24 211 424 11 001 915 25 447 760 10 290 083 45,4% 40,4% 93,5%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 657 488 294 375 1 089 976 643 199 44,8% 59,0% 218,5%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 6 072 0 1 301 972 19 508 0,0% 1,5% ––
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 0 0 197 861 1 019 –– 0,5% ––
EÚ výdavky 2 358 153 870 689 3 148 001 772 262 36,9% 24,5% 88,7%
Spolufinancovanie 378 642 168 314 603 870 143 705 44,5% 23,8% 85,4%
Odvod do rozpočtu EÚ 966 750 498 632 1 026 568 494 828 51,6% 48,2% 99,2%
Transfer Sociálnej poisťovni  840 000 600 000 400 000 100 000 71,4% 25,0% 16,7%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 19 004 319 8 569 905 17 679 512 8 115 562 45,1% 45,9% 94,7%
Schodok štátneho rozpočtu -7 014 126 -3 418 000 -5 473 518 -1 545 091 48,7% 28,2% 45,2%

Ministerstvo financií SR