Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu

Aktualizované dňa: 01.06.2022 11:00

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája 2022 schodok vo výške 1 545,1 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 276,1 mil. eur (+23,1 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 662,0 mil. eur (-7,4 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 1 938,1 mil. eur (-55,6 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 003,6 mil. eur (+20,7 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri všetkých daniach, a to pri dani z pridanej hodnoty vo výške 541,7 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 291,6 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 106,5 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 26,7 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 21,0 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 7,0 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 3,8 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 5,3 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti zatiaľ neboli realizované. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 161,5 mil. eur (+45,4 %). Príjmy z dividend medziročne klesli o 53,5 mil. eur (-99,8 %). Plnenie týchto príjmov je možné očakávať najmä v druhej polovici roka.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 164,5 mil. eur (+63,5 %). Ide najmä o medziročný nárast príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 60,3 mil. eur a iných nedaňových príjmov vo výške 106,2 mil. eur. Príjmy z prenájmu a príjmy z úrokov taktiež medziročne vzrástli, a to o 0,3 mil. eur, resp. 0,3 mil. eur. Kapitálové príjmy medziročne klesli o 2,6 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 299,2 mil. eur (+101,7 %). Prostriedky v rámci Plánu obnovy a odolnosti boli čerpané na úrovni 18,5 mil. eur, s čím súvisia výdavky na DPH (POO) na úrovni 0,9 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 26,1 mil. eur (-4,2 %), s čím súvisí aj medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ vo výške 0,9 mil. eur (-0,8 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 39,9 mil. eur (-8,8 %). Pri transfere pre Sociálnu poisťovňu došlo k medziročnému poklesu o 500 mil. eur (-83,3 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 413,7 mil. eur (-6,0 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2021
Skutočnosť
k
31.05.2021
Schválený
rozpočet
2022
Skutočnosť
k
31.05.2022
% plnenia ŠR
v roku 2021
% plnenia ŠR
v roku 2022
Index
2022 / 2021

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 17 197 298 5 514 477 19 974 242 6 790 556 32,1% 34,0% 123,1%
Daňové príjmy 13 546 076 4 846 274 14 348 197 5 849 859 35,8% 40,8% 120,7%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 4 283 0 1 301 972 0 0,0% 0,0% ––
EÚ príjmy 2 269 707 355 443 3 148 001 516 922 15,7% 16,4% 145,4%
Dividendy 480 557 53 580 383 955 81 11,1% 0,0% 0,2%
Ostatné príjmy 896 675 259 180 792 117 423 694 28,9% 53,5% 163,5%
Výdavky štátneho rozpočtu 24 211 424 8 997 710 25 447 760 8 335 666 37,2% 32,8% 92,6%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 657 488 294 311 1 089 976 593 554 44,8% 54,5% 201,7%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 6 072 0 1 301 972 18 522 0,0% 1,4% ––
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 0 0 197 861 862 –– 0,4% ––
EÚ výdavky 2 358 153 627 557 3 148 001 601 414 26,6% 19,1% 95,8%
Spolufinancovanie 378 642 112 965 603 870 112 006 29,8% 18,5% 99,2%
Odvod do rozpočtu EÚ 966 750 451 941 1 026 568 412 052 46,7% 40,1% 91,2%
Transfer Sociálnej poisťovni  840 000 600 000 400 000 100 000 71,4% 25,0% 16,7%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 19 004 319 6 910 936 17 679 512 6 497 256 36,4% 36,8% 94,0%
Schodok štátneho rozpočtu -7 014 126 -3 483 233 -5 473 518 -1 545 110 49,7% 28,2% 44,4%

Ministerstvo financií SR