Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu

Aktualizované dňa: 02.05.2022 13:00

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu apríla 2022 schodok vo výške 1 384,4 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 835,4 mil. eur (+19,0 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 408,4 mil. eur (-5,8 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 1 243,8 mil. eur (-47,3 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 742,4 mil. eur (+19,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 458,6 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 211,6 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 96,2 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 23,7 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 19,4 mil. eur. Pri dani z príjmov fyzických osôb došlo k medziročnému poklesu vo výške 61,8 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 10,0 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 4,7 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti zatiaľ neboli realizované.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 12,2 mil. eur (+4,3 %).

Príjmy z dividend medziročne klesli o 53,5 mil. eur (-99,9 %). Plnenie týchto príjmov je možné očakávať najmä v druhej polovici roka.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 134,3 mil. eur (+65,2 %). Ide najmä o medziročný nárast príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 42,8 mil. eur a iných nedaňových príjmov vo výške 88,6 mil. eur. Kapitálové príjmy a príjmy z úrokov taktiež medziročne vzrástli, a to o 2,2 mil. eur, resp. 0,3 mil. eur. Príjmy z prenájmu medziročne vzrástli o 0,4 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 185,3 mil. eur (+69,3 %). Prostriedky v rámci Plánu obnovy a odolnosti boli čerpané na úrovni 13,5 mil. eur, s čím súvisia výdavky na DPH (POO) na úrovni 0,4 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 118,8 mil. eur (-22,5 %), s čím súvisí aj medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ vo výške 16,4 mil. eur (-17,8 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 52,5 mil. eur (-13,8 %). Pri transfere pre Sociálnu poisťovňu došlo k medziročnému poklesu o 200 mil. eur (-66,7 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 219,9 mil. eur (-4,0 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2021
Skutočnosť
k
30.04.2021
Schválený
rozpočet
2022
Skutočnosť
k
30.04.2022
% plnenia ŠR
v roku 2021
% plnenia ŠR
v roku 2022
Index
2022 / 2021

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 17 197 298 4 397 682 19 974 242 5 233 058 25,6% 26,2% 119,0%
Daňové príjmy 13 546 076 3 855 336 14 348 197 4 597 754 28,5% 32,0% 119,3%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 4 283 0 1 301 972 0 0,0% 0,0% ––
EÚ príjmy 2 269 707 282 831 3 148 001 295 035 12,5% 9,4% 104,3%
Dividendy 480 557 53 580 383 955 80 11,1% 0,0% 0,1%
Ostatné príjmy 896 675 205 935 792 117 340 189 23,0% 42,9% 165,2%
Výdavky štátneho rozpočtu 24 211 424 7 025 856 25 447 760 6 617 414 29,0% 26,0% 94,2%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 657 488 267 488 1 089 976 452 747 40,7% 41,5% 169,3%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 6 072 0 1 301 972 13 520 0,0% 1,0% ––
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 0 0 197 861 392 –– 0,2% ––
EÚ výdavky 2 358 153 527 131 3 148 001 408 325 22,4% 13,0% 77,5%
Spolufinancovanie 378 642 92 390 603 870 75 979 24,4% 12,6% 82,2%
Odvod do rozpočtu EÚ 966 750 381 812 1 026 568 329 276 39,5% 32,1% 86,2%
Transfer Sociálnej poisťovni  840 000 300 000 400 000 100 000 35,7% 25,0% 33,3%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 19 004 319 5 457 035 17 679 512 5 237 175 28,7% 29,6% 96,0%
Schodok štátneho rozpočtu -7 014 126 -2 628 174 -5 473 518 -1 384 356 37,5% 25,3% 52,7%