Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu

Aktualizované dňa: 02.11.2021 11:00

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 1 495,0 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 422,9 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 72,1 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra 2021 schodok vo výške 4 703,4 mil. eur.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 348,9 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 660,0 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 558,5 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 70,0 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 58,7 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 16,7 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 1,5 mil. eur. Uvedené kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 25,3 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 8,8 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 107,2 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend medziročne vzrástli o 53,4 mil. eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 14,5 mil. eur. Ide najmä o medziročný pokles iných nedaňových príjmov o 29,5 mil. eur, kapitálových príjmov o 2,1 mil. eur a úrokov o 0,4 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 0,5 mil. eur. Uvedené výpadky príjmov boli kompenzované medziročným nárastom príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 17,9 mil. eur a grantov vo výške 0,1 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 197,3 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 232,7 mil. eur, s čím súvisí aj medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 55,6 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 90,5 mil. eur. Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 369,9 mil. eur. Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 2 187,9 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť
2020
Skutočnosť
k
31.10.2020
Schválený
rozpočet
2021
Skutočnosť
k
31.10.2021
% plnenia ŠR
v roku 2020
% plnenia ŠR
v roku 2021
Index
2021 / 2020

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 750 635 11 498 911 15 806 153 12 993 906 73,0% 82,2% 113,0%
Daňové príjmy 11 872 170 9 474 175 11 798 851 10 823 020 79,8% 91,7% 114,2%
EÚ príjmy 2 551 329 1 174 445 2 782 531 1 281 659 46,0% 46,1% 109,1%
Dividendy 428 475 175 165 423 965 228 557 40,9% 53,9% 130,5%
      z toho:  štátny rozpočet 428 465 175 165 423 965 228 557 40,9% 53,9% 130,5%
                  MH Manažment, a. s. 10 0 0 0 0,0% –– ––
Ostatné príjmy 898 661 675 126 800 806 660 670 75,1% 82,5% 97,9%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 509 055 16 274 422 27 603 807 17 697 319 69,2% 64,1% 108,7%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 796 973 692 463 1 112 350 495 100 86,9% 44,5% 71,5%
EÚ výdavky 2 326 973 1 577 962 2 782 531 1 345 266 67,8% 48,3% 85,3%
Spolufinancovanie 385 660 302 240 679 721 246 670 78,4% 36,3% 81,6%
Odvod do rozpočtu EÚ 877 392 681 879 1 038 917 772 386 77,7% 74,3% 113,3%
Transfer Sociálnej poisťovni  969 865 969 865 839 198 600 000 100,0% 71,5% 61,9%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 152 192 12 050 013 21 151 090 14 237 897 66,4% 67,3% 118,2%
Schodok štátneho rozpočtu -7 758 420 -4 775 511 -11 797 654 -4 703 413 61,6% 39,9% 98,5%
               

Ministerstvo financií SR