Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu

Aktualizované dňa: 01.10.2021 09:45

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 1 646,0 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 039,7 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 606,3 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu septembra 2021 schodok vo výške 4 059,4 mil. eur.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 399,0 mil. eur (+17,1 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 678,8 mil. eur, pri dani z pridanej hodnoty vo výške 585,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 64,8 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 47,1 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 40,9 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 0,9 mil. eur. Uvedené kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 26,8 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 7,5 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 334,8 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend medziročne vzrástli o 38,1 mil. eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 125,9 mil. eur (-17,8 %). Ide najmä o medziročný pokles iných nedaňových príjmov o 140,1 mil. eur, kapitálových príjmov o 2,6 mil. eur a úrokov o 0,4 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 0,5 mil. eur. Uvedené výpadky príjmov boli kompenzované medziročným nárastom príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 17,7 mil. eur

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 368,4 mil. eur (-53,2 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 13,7 mil. eur (+1,2 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 7,4 mil. eur (+3,4 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 71,5 mil. eur (+11,6 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 369,9 mil. eur (-38,1 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1 685,4 mil. eur (+15,4 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť
2020
Skutočnosť
k
30.09.2020
Schválený
rozpočet
2021
Skutočnosť
k
30.09.2021
% plnenia ŠR
v roku 2020
% plnenia ŠR
v roku 2021
Index
2021 / 2020

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 750 635 9 913 120 15 806 153 11 559 160 62,9% 73,1% 116,6%
Daňové príjmy 11 872 170 8 183 580 11 798 851 9 582 599 68,9% 81,2% 117,1%
EÚ príjmy 2 551 329 845 475 2 782 531 1 180 329 33,1% 42,4% 139,6%
Dividendy 428 475 175 165 423 965 213 257 40,9% 50,3% 121,7%
      z toho:  štátny rozpočet 428 465 175 165 423 965 213 257 40,9% 50,3% 121,7%
                  MH Manažment, a. s. 10 0 0 0 0,0% –– ––
Ostatné príjmy 898 661 708 900 800 806 582 975 78,9% 72,8% 82,2%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 509 055 14 578 822 27 603 807 15 618 526 62,0% 56,6% 107,1%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 796 973 692 449 1 112 350 324 049 86,9% 29,1% 46,8%
EÚ výdavky 2 326 973 1 175 893 2 782 531 1 189 578 50,5% 42,8% 101,2%
Spolufinancovanie 385 660 214 719 679 721 222 095 55,7% 32,7% 103,4%
Odvod do rozpočtu EÚ 877 392 614 200 1 038 917 685 703 70,0% 66,0% 111,6%
Transfer Sociálnej poisťovni  969 865 969 865 839 198 600 000 100,0% 71,5% 61,9%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 152 192 10 911 696 21 151 090 12 597 101 60,1% 59,6% 115,4%
Schodok štátneho rozpočtu -7 758 420 -4 665 702 -11 797 654 -4 059 366 60,1% 34,4% 87,0%
               

Ministerstvo financií SR