Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu

Aktualizované dňa: 01.07.2021 10:00

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 1 690,2 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 198,4 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 491,8 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna 2021 schodok vo výške 3 418,0 mil. eur.

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 325,0 mil. eur (+26,7 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 743,9 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 468,5 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 86,8 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 26,6 mil. eur a pri spotrebných daniach vo výške 25,9 mil. eur. Uvedené kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 30,0 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 0,3 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 3,6 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 301,6 mil. eur (+53,1 %).

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend medziročne vzrástli o 98,2 mil. eur.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 34,6 mil. eur (-9,3 %). Ide najmä o medziročný pokles iných nedaňových príjmov o 48,9 mil. eur, kapitálových príjmov o 2,1 mil. eur a úrokov o 0,4 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku sú medziročne nižšie o 0,4 mil. eur. Uvedené výpadky príjmov boli čiastočne kompenzované medziročným nárastom príjmov z administratívnych poplatkov, a to o 17,2 mil. eur

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 348,0 mil. eur (-54,2 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 168,2 mil. eur (+23,9 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 44,1 mil. eur (+36,8 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 10,2 mil. eur (+2,1 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 69,9 mil. eur (-10,4 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 1 393,8 mil. eur (+19,4 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2020
Skutočnosť
k
30.06.2020
Schválený
rozpočet
2021
Skutočnosť
k
30.06.2021
% plnenia ŠR
v roku 2020
% plnenia ŠR
v roku 2021
Index
2021 / 2020

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 750 635 5 893 703 15 806 153 7 583 915 37,4% 48,0% 128,7%
Daňové príjmy 11 872 170 4 953 783 11 798 851 6 278 825 41,7% 53,2% 126,7%
EÚ príjmy 2 551 329 567 575 2 782 531 869 175 22,2% 31,2% 153,1%
Dividendy 428 475 1 114 423 965 99 278 0,3% 23,4% 8911,8%
      z toho:  štátny rozpočet 428 465 1 114 423 965 99 278 0,3% 23,4% 8911,8%
                  MH Manažment, a. s. 10 0 0 0 0,0% –– ––
Ostatné príjmy 898 661 371 231 800 806 336 637 41,3% 42,0% 90,7%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 509 055 9 803 458 27 603 807 11 001 915 41,7% 39,9% 112,2%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 796 973 642 424 1 112 350 294 375 80,6% 26,5% 45,8%
EÚ výdavky 2 326 973 702 505 2 782 531 870 689 30,2% 31,3% 123,9%
Spolufinancovanie 385 660 119 904 679 721 164 014 31,1% 24,1% 136,8%
Odvod do rozpočtu EÚ 877 392 488 379 1 038 917 498 632 55,7% 48,0% 102,1%
Transfer Sociálnej poisťovni  969 865 669 865 839 198 600 000 69,1% 71,5% 89,6%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 152 192 7 180 381 21 151 090 8 574 205 39,6% 40,5% 119,4%
Schodok štátneho rozpočtu -7 758 420 -3 909 755 -11 797 654 -3 418 000 50,4% 29,0% 87,4%
               

Ministerstvo financií SR