Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Audit ZSSK priniesol odporúčania na zlepšenie železničnej dopravy

Aktualizované dňa: 09.05.2023 09:00

130 miliónov eur. To je suma, ktorú by mohla Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) usporiť alebo využiť efektívnejšie na svoj ďalší rozvoj. Vyplýva to zo záverov Vládneho auditu ZSSK, na ktorom sa spolupodieľal Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR. Ich obsahom sú aj odporúčania, ktoré by mohli osobnú železničnú dopravu ešte viac zefektívniť.  ZSSK závery auditu víta a upozorňuje na nevyhnutnosť záväzných dlhodobých stratégií rozvoja slovenskej železničnej dopravy v reáliách európskej infraštruktúry a jej odporúčaní.

ZSSK počas predchádzajúceho obdobia urobila viacero pozitívnych zmien, ktoré na jednej strane priniesli úsporu financií a na strane druhej zlepšili fungovanie spoločnosti aj z pohľadu cestujúcich. ÚHP v spolupráci s odborníkmi v ZSSK v rámci auditu identifikovali aj ďalšie opatrenia, vďaka ktorým vie osobný dopravca dosiahnuť ešte vyššiu hodnotu za rovnaký objem peňazí. Zverejnenie záverov auditu nasleduje po dohode ZSSK a ÚHP na spôsobe prijímania navrhnutých opatrení.  

Plnenie odporúčaní z auditu by v dlhodobom horizonte malo zvýšiť efektívnosť využitia zdrojov o 94 mil. eur a príjmy z cestovného o ďalších 15 až 36 mil. eur. Časť uvoľnených zdrojov sa môže použiť na zavedenie častejších vlakových spojení a zvýšenie kvality dopravy,“ hovorí riaditeľ ÚHP Martin Haluš.

Jedným z najdôležitejších opatrení je optimalizácia grafikonu a objednávky vlakov. Inak povedané, aby ZSSK pridala vlaky tam, kde ich naozaj treba a obmedzila tie, ktoré sú využívané len minimálne. Vďaka efektívnejšiemu nastaveniu spojov by mohol v horizonte niekoľkých rokov stúpnuť počet spojov o približne 15 - 20 %, a to pri zachovaní rovnakej výšky štátnej dotácie.

Ďalším riešením, ktoré by prispelo k rozvoju osobnej železničnej dopravy je možná úprava výšky cestovného. Ceny lístkov sa prakticky nemenili od roku 2012, a to napriek takmer 30-percentnej inflácii a zavedení bezplatnej prepravy pre študentov a dôchodcov. Dorovnanie cestovného o infláciu by prinieslo približne 15 mil. eur, pričom dorovnanie na úroveň tržieb Českých dráh by znamenalo ďalších 21 mil. eur navyše. Toto opatrenie podlieha schváleniu regulačného úradu a Ministerstva dopravy SR. 

Jedným z odporúčaní auditu je zavedenie automatizovaného predaja lístkov. Na Slovensku máme v porovnaní s veľkosťou železničnej siete až štvornásobne viac predajných miest ako národný dopravca v susednom Rakúsku. Audit preto odporúča zachovať osobný predaj na približne štyridsiatich najdôležitejších staniciach a na ostatných zaviesť automaty a uľahčiť nákup lístkov priamo vo vlaku. Takto by železnice vedeli ušetriť približne 13 miliónov eur ročne a tie použiť na svoj ďalší rozvoj.

Potenciál úspor z ďalších opatrení je 38 mil. eur, a to napríklad v oblasti efektívnejšej údržby a lepšieho obstarávania opráv. V súčasnosti už prebieha v ZSSK analýza obstarávania externej údržby. Pozitívne kroky už spoločnosť zrealizovala aj v roku 2021 napríklad v oblasti zreálnenia doby odpisovania majetku, čo pomohlo znížiť výšku štátnej dotácie.

„Výsledky auditu sú pre nás príležitosťou cielene a strategicky zvyšovať konkurencieschopnosť ZSSK, ktorá bude v budúcnosti kľúčová vzhľadom na blížiacu sa povinnú liberalizáciu železničnej dopravy po roku 2030. Každá organizácia má svoje rezervy, a aj čiastočnú slepotu pri ich identifikovaní či vnútorný odpor meniť zaužívané. So všetkými odporúčaniami ÚHP už niekoľko mesiacov pracujeme a postupne ich zavádzame do praxe,“ povedal generálny riaditeľ ZSSK Roman Koreň.

Cestou k vyššej konkurencieschopnosti je aj stabilné financovanie. Štát si objednáva verejnú železničnú dopravu od ZSSK prostredníctvom desaťročnej rámcovej zmluvy. Objem dopravy a výška dotácie sa však môžu medziročne výrazne meniť, čo zvyšuje neistotu pre ZSSK a sťažuje plánovanie rozvoja a investícií. Riešením je vytvorenie nového dlhodobého modelu, ktorý by garantoval výkony a výšku financovania, vypočítanú podľa štandardizovaného postupu. Výmenou za to sa ZSSK zaviaže dodržiavať dohodnutú výšku financovania.

To, že posledné desaťročia nevieme, čo a za koľko od nás bude štát chcieť, prípadne nám takmer znenazdajky pristane v poštových schránkach súťaž na najvyťaženejšiu trať v republike, nám robí obrovské problémy v plánovaní. Podobne aj zanedbaná infraštruktúra, ktorej chýbajú stámilióny, ovplyvňuje finančný a prevádzkový plán našich opráv a údržby vozidiel, no predovšetkým má negatívny dopad na vnútornú efektivitu ZSSK ako celku,“ hovorí Roman Koreň.

Výsledky auditu sú zverejnené na stránke Ministerstva financií SR: https://bit.ly/zefektivnenieZSSK-zhrnutie a prezentáciu nájdete tu: https://bit.ly/zefektivnenie-ZSSK.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR