Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Súhrn auditov potvrdil, že Slovensko je o krok bližšie k finalizácii štvrtej žiadosti o platbu z Plánu obnovy

Aktualizované dňa: 01.12.2023 15:05

Súhrn auditov, ktoré skúmajú, či Slovensko plní míľniky Plánu obnovy a zároveň dostatočne chráni finančné záujmy Európskej únie, upozornil na jeden systémový nedostatok a jeden nedostatok, týkajúci sa plnenia míľnika. Po odstránení nedostatku týkajúceho sa míľnika bude možné preplatiť žiadosť o platbu 4. splátky v plnej výške, a teda 923.8 mil. eur.

Sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR v spolupráci s Úradom vládneho auditu podrobilo kontrole 7 rezortných ministerstiev a Úrad vlády SR – ten bol auditovaný nielen ako vykonávateľ Plánu obnovy, ale aj ako Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA). Súhrn auditov poukázal na jeden systémový nedostatok pri používaní informačného a monitorovacieho systému Plánu obnovy (ISPO) a jeden nedostatok v oblasti reforiem týkajúce sa definovania optimalizovanej siete záchrannej zdravotnej služby.

Súhrny auditov, ktoré sú predkladané Európskej komisii spolu so žiadosťami o platbu z Plánu obnovy, sú vlastne garanciou kvality čerpania mnohomiliardovej podpory EÚ na dôležité reformy vzdelávania, inovácií, životného prostredia, zdravotníctva a služieb štátu pre občanov. Snažíme sa upozorňovať na nedostatky, lebo len tak je možné urobiť včasnú nápravu u nás doma a zároveň byť dôveryhodným partnerom pre Európu,“ povedala Vladimíra Zacharidesová, generálna riaditeľka sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR.

Za závažný nedostatok audítori označili nevyužívanie nového informačného systému ISPO priamo všetkými vykonávateľmi Plánu obnovy, čo spôsobuje časový sklz pri importovaní monitorovacích údajov do systému, ako aj pochybnosti o zodpovednosti v prípade vloženia nesprávnych alebo neúplných dát. Úrad vlády SR ako NIKA však už urobil potrebné opatrenia a začiatkom roka 2024 by mohlo dôjsť k náprave tohto nežiadúceho stavu.

Za najzávažnejšie považujú audítori meškanie optimalizácie siete záchranných zdravotných zariadení v gescii Ministerstva zdravotníctva SR. Bez úplného splnenia tohto míľnika nebude totiž možné preplatiť žiadosť o platbu 4. splátky v plnej výške.

Tlačový odbor,

Ministerstvo financií SR