Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.1

Systém riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.0 bol schválený uznesením vlády SR č. 4/2016 zo dňa 13. januára 2016.

V súlade s bodom B.1 uznesenia vlády SR č. 4/2016 vláda SR splnomocnila ministra financií schvaľovať prípadné zmeny a doplnenia Systému riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020 vrátane poskytovania výnimiek v súlade s potrebami implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020.

K zmene v Systéme riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020, verzii 1.1 dochádza z dôvodu:
a) úprava a doplnenie základných definícií a pojmov;
b) zmena názvu rozhodnutia riadiaceho orgánu o použití finančných prostriedkov na oznámenie riadiaceho orgánu o použití finančných prostriedkov a rozhodnutia monitorovacieho výboru na schválenie;
c) úprava časti 5.5 Účty;
d) doplnenia časti 9.2 Sprístupňovanie údajov o nezrovnalostiach, z dôvodu zapracovania nedostatku identifikovaného vládnym auditom č. A 644, K3951 – Overenie kritérií určenia certifikačného orgánu pre Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020 (audit pripravenosti);
e) úprava prílohy 1 a prílohy 2 vo vzťahu k zmene uvedenej v písm. b);
f) zmena názvu a úprava prílohy 5;
g) doplnenie prílohy 8. 

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené centrálnym koordinačným orgánom v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, finančného riadenia, ktoré sú metodicky upravené certifikačným orgánom v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, resp. na audit.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 2. mája 2017. 

Jednotlivé subjekty zapojené do riadenia a finančného riadenia Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020 sú povinné zapracovať postupy vyplývajúce zo Systému riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 1.1 do svojich vnútorných predpisov.