Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.0

Systém riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.0 bol schválený uznesením vlády SR č. 4/2016 zo dňa 13. januára 2016.

Materiál upravuje riadenie, finančné riadenie a podmienky implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020.

V súlade s bodom B.1 uznesenia vlády SR č. 4/2016 vláda SR splnomocnila ministra financií schvaľovať prípadné zmeny a doplnenia Systému riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020 vrátane poskytovania výnimiek v súlade s potrebami implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020.

V nadväznosti na závery vládneho  auditu č. A 644 a v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe bol vypracovaný Systém riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 2.mája 2017.

K zmene v Systéme riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020, verzii 2.0 dochádza z dôvodu:
a)  aktualizácie a doplnenia základných právnych predpisov EÚ, základných všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ďalších súvisiacich predpisov;
b)  úpravy a doplnenia základných definícií a pojmov;
c)  aktualizácie a doplnenia časti 3.1 Riadiaci orgán;
d)  aktualizácie a doplnenia časti 3.2 Certifikačný orgán;
e)  aktualizácie a doplnenia časti 3.4 Orgán auditu;
f)  úpravy časti 5.5 Účty a časti 5.6.4 Spracovanie Účtov na národnej úrovni;
g)  doplnenia časti 5.6.3 Osobitné pravidlá pri preplácaní výdavkov, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania, na základe potrieb vyplývajúcich z praxe a z usmernení Európskej komisie;
h)  úpravy časti 5.7 Vysporiadanie finančných vzťahov a 9 Nezrovnalosti a finančné opravy, v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
i)  doplnenia  prílohy 9 a prílohy 10 vo vzťahu k zmene uvedenej v písm. f) a g);
j)  doplnenia prílohy 11.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené centrálnym koordinačným orgánom v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, finančného riadenia, ktoré sú metodicky upravené certifikačným orgánom v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, resp. na audit.

Predkladaný materiál nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, a ani sociálne vplyvy.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 19. novembra 2018. 

Jednotlivé subjekty zapojené do riadenia a finančného riadenia Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020 sú povinné zapracovať postupy vyplývajúce zo Systému riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 2.0 do svojich vnútorných predpisov v termíne do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti.