Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 16/2008 - U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo

Aktualizácia usmernenia č. 16/2008 - U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, verzia 4.0

Rozsah zmien aktualizácie usmernenia č. 16/2008, verzia 4.0 sa týka najmä úprav:

  • doplnenia nových, resp. novelizovaných právnych predpisov ES/EÚ a SR,
  • spracovania nezrovnalostí v oblasti porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania,
  • uplatňovania a vykonávania finančných opráv,
  • spracovania systémových nezrovnalostí a nezrovnalostí k programovej štruktúre,
  • spracovania stavu nezrovnalosti „Počiatočné preverovanie“ v procesnom toku (workflow) nezrovnalosti,
  • spracovania komplementárnych nezrovnalostí a zrkadlových nezrovnalostí,
  • administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ prijímateľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v rámci národných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a 
  • záverov a odporúčaní auditu EK č. DG EMPL:2014 - 1832 a DG REGIO:2014/SK/REGIO/C4/1397/1 „Audit vymáhania prostriedkov„ vykonaného na úrovni CO, OA a RO v októbri 2014 v rámci 4 operačných programov (Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia , Operačný program Vzdelávanie, Operačný program Regionálny operačný program, Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast).

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 14.12.2015.