Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Manuál č. 1/2007-M k evidencii nezrovnalostí a vrátených finančných prostriedkov

Manuál č. 1/2007-M k evidencii nezrovnalostí a vrátených finančných prostriedkov v ITMS

Platobný orgán pre štrukturálne fondy má v súlade s Koncepciou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kooncepciou systému finančného riadenia Kohézneho fondu na programové obdobie 2004 - 2006 (ďalej len KSFR ŠF a KF 2004 - 2006) v podmienkach Slovenskej republiky v kompetencii vydávanie usmernení a manuálov k finančnému riadeniu štrukturálnych fondov.

Cielom tohto manuálu je na národnej úrovni zabezpečit jednotné podmienky pre evidenciu nezrovnalostí a finančných vyrovnaní v prostredí informacného systému ITMS a stanoviť postupy pre všetky relevantné orgány zapojené do implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu - riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi, platobné jednotky, platobný orgán, útvary kontroly a vnútorného auditu a správu finančnej kontroly (ďalej len orgány ŠF: RO, SO/RO, PJ, PO, UKVA, SFK) v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky pre programy štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci programového obdobia 2004 - 2006.

Uvedené postupy sú v zmysle vyššie citovaných koncepcií totožné pre štrukturálne fondy aj Kohézny fond v programovom období 2004 - 2006.

V zmysle tohto metodického usmernenia je evidencia nezrovnalosti resp. finančného vyrovnania úplná v informačnom systéme ITMS po vytvorení a spracovaní nasledujúcich evidencií:

- formulár nezrovnalosti / finančného vyrovnania s aktualizáciami;

- formulár žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov;

- formulár oznámenia o vrátení finančných prostriedkov.

Dátum vydania: 01. 09. 2007

Dátum platnosti: 01. 09. 2007