Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vzory regulácií rozpočtového procesu

 

Pre zvýšenie kvality rozpočtového procesu a jeho transparentnosti sa odporúča jeho štandardizácia. Súčasťou štandardizácie rozpočtového procesu je vytvorenie regulačného rámca, čo v praxi znamená vypracovanie smernice, všeobecne záväzného nariadenia, alebo iného podobného predpisu, ktorý určí a detailne popíše úlohy a zodpovednosť jednotlivých subjektov rozpočtového procesu pri príprave, schvaľovaní, zmene, monitorovaní a hodnotení programového rozpočtu. Súčasťou takéhoto „predpisu“ by mali byť (môžu byť) aj štandardizované formuláre - napríklad formulár rozpočtovej požiadavky (ktorý použijú útvary pre predloženie svojich rozpočtových požiadaviek vrátane komentárov a súčasne v nich uvedú plánované ciele a merateľné ukazovatele, nielen plánované výdavky), formulár pre monitorovanie (pomocou ktorého útvary priebežne hodnotia nielen finančné plnenie rozpočtu, ale aj plnenie stanovených cieľov) či formulár pre hodnotenie (pomocou ktorého útvary hodnotia ročný vývoj výdavkov a splnenie stanovených cieľov za rozpočtový rok).

Rozpočtový harmonogram (rozpočtový kalendár) je praktický nástroj pre definovanie úloh subjektov rozpočtového procesu a termínov plnenia týchto úloh - vo fáze prípravy rozpočtu, jeho schvaľovania, zmeny, monitorovania a hodnotenia (vrátane prípravy záverečného účtu). Rozpočtový harmonogram môžeme považovať za akúsi vizuálnu prezentáciu vytvoreného regulačného rámca, ktorý navyše obsahuje termíny plnenia v predpise definovaných úloh. Harmonogram pritom neslúži (nemusí slúžiť) len úradu, resp. ďalším subjektom rozpočtového procesu. Ako verejný dokument (zverejnený napr. aj na webovej stránke úradu, úradnej tabuli a pod.) umožňuje aj verejnosti sledovať rozpočtový proces samosprávy, uplatňovať svoje potenciálne návrhy (čo sa deje aj v súčasnosti v niektorých mestách napríklad prostredníctvom Výborov mestských častí pri príprave rozpočtu), získavať informácie o prerokovaní monitorovacích alebo hodnotiacich správ a pod.

Prehľad vzorov regulácií a rozpočtových harmonogramov:

 • + KRAJSKÉ MESTÁ

  • Banská Bystrica
  • Trenčín
 • + OBCE

  • Tisovec
  • Stankovce
  • Topoľčianky
  • Trávnica
  • Ivanka pri Dunaji
  • Brestovany
  • Vyšný Hrušov