Metodické usmernenie MF SR k predkladaniu údajov o poistencoch, ktorí sú platiteľmi poistného