Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

24. Slovensko by malo zvýšiť podiel „dobrých“ daní (október 2011)

Slovensko má jedno z najnižších daňových zaťažení v rámci EÚ. V roku 2009 sa v plnej miere prejavil vplyv hospodárskej krízy vo všetkých krajinách EÚ, čo sa odzrkadlilo aj vo vývoji daňo-vých príjmov. V porovnaní s rokom 2007, ktorý bol posledný predkrízový, až 21 krajín, vrátane Slovenska, zaznamenalo pokles podielu daní na HDP. Z hľadiska rozdelenia na menej a viac škodlivé dane1 patrí daňový systém v SR len medzi priemer Európskej únie. Za posledné tri roky došlo k miernemu zhoršeniu podielu a SR tak nevyužila krízové obdobie na vylepšenie daňové-ho systému. Na základe vývoja implicitných sadzieb2 možno konštatovať, že zaťaženie kapitálu a energií v SR je oproti EÚ veľmi nízke. Na druhej strane zaťaženie práce je relatívne vysoké. Kým otázka zdanenia kapitálu je komplikovaná jeho mobilitou v rámci voľného trhu a odkázanosťou SR na získavanie zahraničných investícií, v prípade zdaňovania energií existuje významný priestor pre zvýšenie daňového zaťaženia. Nemeniť štruktúru daní ich zmrazením by bolo škodlivé rozhodnutie voči budúcej životnej úrovni.