2. Podpora VŠ študentov (január 2013)

Štát podporuje študentov, prípadne ich rodiny, aby zlepšoval dostupnosť vysokoškolského štúdia bez ohľadu na bohatstvo či príjem. Celková verejná podpora vysokoškolských študentov bude v roku 2013 podľa odhadu IFP približne 170 mil. eur. Jednotlivé nástroje podpory sa líšia nielen výškou a počtom poberateľov, ale aj v ich adresnosti. Z analýzy distribúcie podpory vysokoškolských študentov vyplýva, že podpora je výrazne viac cielená na študentov z najchudobnejších rodín (dolných 20 % príjmov). V prípade ostatných študentov (horných 80 % príjmov) priemerná podpora na študenta s bohatstvom rodiny už klesá len mierne a je takmer vyrovnaná. Adresnejšiu podporu je možné dosiahnuť nahradením jej plošných nástrojov existujúcimi adresnými nástrojmi alebo testovaním podpory na príjem.