1. Daňové príjmy štátneho rozpočtu 2008 (január 2009)

Daňové príjmy štátneho rozpočtu na hotovostnej báze boli pre rok 2008 rozpočtované vo výške 271,0 mld. Sk (8 995 mil. EUR). V skutočnosti dosiahli hodnotu 271,8 mld. Sk (9 023 mil. EUR), čo je o 0,8 mld. Sk (28 mil. EUR) viac ako bolo rozpočtované (100,3%). Na celkovom rozdiele 0,8 mld. Sk sa najväčšou mierou podieľali pozitívne daň z príjmov právnických osôb (5,5 mld. Sk) a daň z príjmov vyberaná zrážkou (0,6 mld. Sk) a negatívne spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov (-2,7 mld. Sk) a daň z pridanej hodnoty (-2,5 mld. Sk). Tento komentár vychádza z predbežných hotovostných údajov len za štátny rozpočet, čo má zatiaľ veľmi limitovanú vypovedaciu hodnotu o výnose daňových príjmov za celú verejnú správu podľa metodiky ESA95, dôležitú pre výpočet salda verejnej správy za rok 2008.