Vplyv makra na saldo VS

Makroekonomické predpoklady majú priamy vplyv  na verejné financie prostredníctvom ovplyvňovania daňových základní (celkovú výšku daňových príjmov), valorizačných mechanizmov u vybraných mandatórnych výdavkov. S cieľom priblížiť a stransparentniť problematiku verejných financií IFP vytvoril zjednodušený model vplyvu makroekonomického vývoja na verejné financie. Tento nástroj umožňuje rýchlu aj keď nie úplne presnú kvantifikáciu vplyvu zmeny makroekonomických indikátorov na príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy.

Pomocou modelu je možné simulovať celkový vplyv na saldo VS pomocou troch zložiek:
 • Vplyv na daňové príjmy VS – najdôležitejšie dane a odvody, ktoré spolu predstavujú viac ako 90% celkových daňových príjmov (počítané cez EDS)
 • Vplyv na výdavky verejnej správy  - iba položky, ktoré sú priamo ovplyvnené makroekonomickým vývojom (sociálne dávky, dávky poistenia, úrokové náklady)
 • Zmenu nominálneho HDP – priamy vplyv na výšku salda pri zachovaní rovnakého cieľa vyjadreného v % HDP (efekt menovateľa

Samotný model je vytvorený v Exceli, čo zvyšuje jednoduchosť použitia a prístupnosť pre používateľov. Ako základný scenár slúži posledný makroekonomický odhad IFP a tomu zodpovedajúci odhad daňových príjmov a výdavkov verejnej správy za kalendárny rok. Ako prednastavené hodnoty sú posledné odhady IFP, čiže vplyv na saldo je nula. Po otvorení súboru je potrebné aktualizovať len tabuľku s názvom „Nové makro –rasty“ – vyžltenú časť tabuľky. Po aktualizácii tejto tabuľky sa všetky ostatné údaje automaticky prepočítajú a nový odhad daňových príjmov sa porovná s posledným odhadom (tabuľka „Výstup dane“). Vplyv aktuálnej makroekonomickej prognózy sa prepočíta aj v prípade výdavkov verejnej správy (tabuľka „Výstup výdavky“).

IFP bude predpoklady o daniach a výdavkoch v tomto modeli aktualizovať vždy po zasadnutí  makroekonomického a daňového výboru. Vzhľadom k tomu, že odhad  nezahŕňa pravidelnú aktualizáciu daňových príjmov za aktuálny rok, ale vždy iba po daňovom výbore, presnosť odhadu klesá s časom od poslednej aktualizácie. Detailnejší popis modelu možno nájsť v komentári IFP č. 2011/25 „Viac transparentnosti vo verejných financiách“.

UPOZORNENIE: Akýkoľvek výstup z tohto modelu nemožno považovať za oficiálny odhad IFP, MF SR alebo vlády. Slúži len na indikatívny výpočet vplyvu makroekonomického vývoja na verejne financie. Skutočný odhad MFSR je komplexnejší, berie do úvahy viac faktorov a je vypracovaný na detailnejších údajoch.