Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

17. Output Gap and NAIRU (apríl 2010)

Presná identifikácia produkčnej medzery, ktorá predstavuje komplexný indikátor
odhadu cyklického vývoja ekonomiky, je nevyhnutná pre formuláciu uvážlivých
makroekonomických politík. Produkčná medzera je však štatisticky nemerateľná
veličina a preto jej určenie podlieha ťažkostiam a chybám pri vyčíslení. Pre fiškálnu
politiku určuje cyklicky očistený deficit verejných financií a charakter fiškálnej
politiky, ktorý je používaný na vyhodnotenie Programu Stability SR. MFSR
používa pre odhad produkčnej medzery metódu produkčnej funkcie, ktorá je aj
referenčnou metódou EK. Vzhľadom na vysoký prílev priamych zahraničných
investícií, ktoré viedli k zvýšenej volatilite rastu potenciálneho produktu, MFSR
expertne upravuje výpočet rovnovážnej súhrnnej produktivity faktorov. V tomto
článku, sa pokúsime expertné modifikácie podporiť alternatívnym modelom. Pre
tento účel použijeme viacrozmerný Kalmanov filter, ktorý má flexibilnú štruktúru a
umožňuje simultánne modelovanie trhu tovarov a služieb a trhu práce. Ďalším
výsledkom analýzy je odhad miery nezamestnanosti neakcelerujúcej infláciu, ktorá
je užitočným indikátorom pre formovanie a vyhodnocovanie politík trhu práce.
Výsledky nášho modelu potvrdzujú opodstatnenosť expertných zásahov pri odhade
produkčnej medzery v prípade Slovenska a zároveň získané odhady sú v súlade s
ostatnými indikátormi nerovnováhy. V závere práce pomocou modelu
kvantifikujeme kumulatívnu stratu na potenciálnom produkte, ktorá je dôsledkom
súčasnej globálnej ekonomickej a finančnej krízy. V prípade Slovenska je
pravdepodobné, že výpadok na úrovni potenciálneho produktu bude trvalý, avšak
strata sa v priebehu nastávajúcej dekády stabilizuje. Predikcie modelu avšak tiež
potvrdzujú široký konsenzus, že tempo rastu potenciálneho produktu sa v
porovnaní s predkrízovými rokmi spomalí.