Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

17. Output Gap and NAIRU (apríl 2010)

Presná identifikácia produkčnej medzery, ktorá predstavuje komplexný indikátor
odhadu cyklického vývoja ekonomiky, je nevyhnutná pre formuláciu uvážlivých
makroekonomických politík. Produkčná medzera je však štatisticky nemerateľná
veličina a preto jej určenie podlieha ťažkostiam a chybám pri vyčíslení. Pre fiškálnu
politiku určuje cyklicky očistený deficit verejných financií a charakter fiškálnej
politiky, ktorý je používaný na vyhodnotenie Programu Stability SR. MFSR
používa pre odhad produkčnej medzery metódu produkčnej funkcie, ktorá je aj
referenčnou metódou EK. Vzhľadom na vysoký prílev priamych zahraničných
investícií, ktoré viedli k zvýšenej volatilite rastu potenciálneho produktu, MFSR
expertne upravuje výpočet rovnovážnej súhrnnej produktivity faktorov. V tomto
článku, sa pokúsime expertné modifikácie podporiť alternatívnym modelom. Pre
tento účel použijeme viacrozmerný Kalmanov filter, ktorý má flexibilnú štruktúru a
umožňuje simultánne modelovanie trhu tovarov a služieb a trhu práce. Ďalším
výsledkom analýzy je odhad miery nezamestnanosti neakcelerujúcej infláciu, ktorá
je užitočným indikátorom pre formovanie a vyhodnocovanie politík trhu práce.
Výsledky nášho modelu potvrdzujú opodstatnenosť expertných zásahov pri odhade
produkčnej medzery v prípade Slovenska a zároveň získané odhady sú v súlade s
ostatnými indikátormi nerovnováhy. V závere práce pomocou modelu
kvantifikujeme kumulatívnu stratu na potenciálnom produkte, ktorá je dôsledkom
súčasnej globálnej ekonomickej a finančnej krízy. V prípade Slovenska je
pravdepodobné, že výpadok na úrovni potenciálneho produktu bude trvalý, avšak
strata sa v priebehu nastávajúcej dekády stabilizuje. Predikcie modelu avšak tiež
potvrdzujú široký konsenzus, že tempo rastu potenciálneho produktu sa v
porovnaní s predkrízovými rokmi spomalí. 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Publikácie IFP
  4. Ekonomické analýzy
  5. 17. Output Gap and NAIRU (apríl 2010)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.