16. Analýza vplyvu zavedenia eura na infláciu na Slovensku (september 2009)

Tento materiál sa zaoberá vplyvom zavedenia eura na infláciu na Slovensku, a zároveň sa snaží kvantifikovať pravdepodobný rozsah vplyvu tohto efektu na spotrebiteľské ceny. Materiál nemá ambíciu odhaľovať možné špekulatívne úpravy cien v období príprav na zavedenie eura, resp. po určitom období po zavedení eura (tzv. pre-changeover a post-changeover efekt). Zámerom bolo odhaliť zmenu cien v dôsledku zavedenia eura bezprostredne pri cenovej konverzii, čo je vyjadrené ako zmena ceny v období december 2008 až január 2009. V praxi neexistuje jednotný postup na výpočet vplyvu zavedenia eura na ceny, a preto sa Ministerstvo financií SR zameralo na dva prístupy – jeden ekonometrický na báze ARMA modelov a druhý založený na mikroekonomickom rozbore cien. Podľa odhadov MF SR bol vplyv zavedenia eura na Slovensku minimálny. Ako potvrdzujú závery analýzy, najpravdepodobnejší rozsah vplyvu zavedenia eura na ceny v SR je 0,12 – 0,19 p.b.