Výkaz o majetku a záväzkoch za účtovné obdobie 2012