Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry - § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z.

Spôsob zriadenia

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. ÚSTAVA Slovenskej republiky v znení neskorších ústavných zákonov

čl. 122

Ústredné orgány štátnej správy a miestne orgány štátnej správy sa zriaďujú zákonom.

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

§ 3

Ministerstvá

V Slovenskej republike pôsobia tieto ministerstvá, na ktorých čele je člen vlády:

a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
c) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
d) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
e) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
f) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
g) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
h) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
i) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
j) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
k) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
l) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
m) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Právomoci a kompetencie

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

§ 7

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní a poplatkov, colníctva, finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky je aj ústredným orgánom štátnej správy pre informatizáciu spoločnosti, koordináciu štátnej pomoci a pre oblasť cien a cenovej kontroly s výnimkou cien a cenovej kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi.

(2) Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečuje

a) tvorbu a uskutočňovanie politiky v oblastiach podľa odseku 1 vrátane rozpočtovania súhrnného schodku verejného rozpočtu, tvorby a realizácie štátneho rozpočtu, politiky finančného trhu vrátane ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a politiky spravovania majetku verejnej správy vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére,

b) výkon štátnej správy vo veciach správy štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky, hypotekárneho bankovníctva, stavebného sporenia, s výnimkou poskytovania štátnej prémie k stavebnému sporeniu,  devízového hospodárstva a devízovej kontroly, jednotného účtovníctva a účtovného výkazníctva, hazardných hier,

c) výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia, dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie v stavebnom sporení, dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku k hypotekárnym úverom, činnosťou Exportno-importnej banky Slovenskej republiky a nad hospodárením Sociálnej poisťovne.

Popis organizačnej štruktúry

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Organizácia ministerstva

§ 4

(1) Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.

(2) Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas.

(3) Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra. V odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o viacodvetvové ministerstvá, môže vláda určiť, že na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci; minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú.

§ 5

(1) Ministerstvo sa člení na sekcie a odbory, prípadne iné organizačné útvary.

(2) Sekcie sa zriaďujú najmä pre jednotlivé úseky činnosti ministerstva. Sekciu riadi generálny riaditeľ.

(3) Sekcia sa môže členiť na úrady, odbory alebo iné na ich úroveň postavené organizačné zložky. Úrad, odbor alebo inú organizačnú zložku riadi riaditeľ.

(4) Na ministerstve pôsobia poradné orgány zriadené podľa osobitných predpisov. 1) Minister môže zriaďovať aj ďalšie poradné orgány.

(5) Organizačnú štruktúru ministerstva určuje organizačný poriadok ministerstva, ktorý vydáva minister.

1) Napríklad § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Organizačný poriadok Ministerstva financií Slovenskej republiky