DataCentrum, Bratislava

Adresa:
Tel.:
Fax:
e-mail::
Internet:
Štatutárny zástupca:

Cintorínska č. 5, 814 88 Bratislava
02/5927 8111
02/5292 6870 
sekretariat@datacentrum.sk
www.datacentrum.sk
Ing. Mojmír Kollár, riaditeľ

Pôsobnosť organizácie

DataCentrum je samostatnou rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR. Jeho činnosť sa sústreďuje predovšetkým na:

 1. prípravu koncepcie informačného systému rezortu a štátneho informačného systému,
 2. koordináciu rozvoja informatiky v rezorte v súlade so schválenou koncepciou rozvoja rezortného informačného systému,
 3. v rámci procesu tvorby rozpočtu kapitoly ministerstva zodpovedá v oblasti informatiky za verifikáciu požiadaviek používateľov,
 4. vypracovávanie zásady projektového riadenia a riadenia kvality pri realizácii informačných systémov v rezorte ministerstva a dohliada na dodržiavanie týchto zásad,
 5. riadenie systémovej integrácie rezortného informačného systému,
 6. tvorbu, rozvoj, zavádzanie a uplatňovanie metodiky budovania rezortného informačného systému, tvorbu štandardov a vyhodnocovanie ich dodržiavania, správu číselníkov a registrov v rámci rezortu a zodpovedá za zavádzanie a dodržiavanie štandardov štátneho informačného systému v rámci rezortu ministerstva,
 7. analýzy vnútorných a vonkajších tokov údajov v rezorte ministerstva za účelom zefektívnenia a racionalizácie dostupnosti údajov,
 8. rozvoj rezortnej dátovej komunikácie, je správcom rezortnej komunikačnej siete,
 9. budovanie komunikačno-technologickej infraštruktúry pre projekty , ktorých je správcom a prevádzkovateľom ,
 10. prepojenie príslušných útvarov organizácií rezortu ministerstva na iné národné a medzinárodné komunikačné systémy ,
 11. prevádzku a správu výpočtových a komunikačných systémov pre spracovanie a prezentáciu údajov poskytovaných jednotlivými produkčnými systémami DataCentra pre potreby plnenia úloh rezortu a jeho riadenia,
 12. činnosti hlavného komunikačno-informačného centra pre užívateľov informačných systémov rezortu
 13. realizáciu bezpečnostnej politiky rezortných informačných systémov,

Kompetencie

 1. koordinuje, gestoruje a metodicky usmerňuje stratégiu a koncepciu rozvoja rezortného informačného systému MF SR, rozvoj rezortného informačného systému MF SR a jeho súčastí v procese jeho tvorby, aktualizácie a realizácie,
 2. zabezpečuje zber, spracovanie a distribúciu informácií z oblasti štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, daňovej, colnej, finančnej, majetkovej a z ďalších rezortných a mimorezortných oblastí za účelom podpory analytických, riadiacich a legislatívnych činností rezortu, vrátane technickej, programovej a komunikačnej podpory, bezpečnosti a ochrany rezortného informačného systému,
 3. je správcom a prevádzkovateľom prierezových informačných systémov rezortu MF SR, ich komunikačno-technologickej infraštruktúry a Centra na podporu užívateľov informačných systémov rezortu MF SR.