CETA

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) je dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou, členskými štátmi Európskej únie a Kanadou.

Rokovanie dohody už bolo ukončené. Dohoda musí byť pred vstupom do platnosti schválená Radou Európskej únie a následne ratifikovaná Európskym parlamentom a národnými parlamentmi členských štátov.

Investičná kapitola dohody CETA predstavuje moderný text, ktorý vytvára rovnováhu medzi štátom a investorom, priznáva investorom práva a zároveň zachováva regulačnú právomoc členských štátov. Zavádza nový systém riešenia sporov – Investičný súdny systém, ktorý nahradil doterajší systém riešenia sporov pred ad-hoc investičným tribunálom.

Pre aktuálne informácie sledujte túto webstránku: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/