Úspešné žiadosti Programu SRSP (október 2018)

Európska komisia (EK) v roku 2018 pokračovala v Programe na podporu štrukturálnych reforiem 2017-2020 (SRSP). Ministerstvo financií podpísalo s Európskou komisiou tzv. Plán spolupráce a podpory pre projekty, ktoré budú realizované v roku 2019. Slovensko sa do Programu v októbri minulého roka zapojilo už po tretí krát so 17 projektami, z ktorých EK vybrala 11 najlepších v celkovej výške 3 miliónov EUR. Vďaka snahe jednotlivých ministerstiev a kvalite projektov tak má Slovensko šancu na zlepšenie administratívnych kapacít pri príprave opatrení na trhu práce, v podnikateľskom prostredí, justícii, miestnej samospráve, či kvalite ovzdušia.

Hlavným cieľom programu je pomôcť krajinám pri vykonávaní štrukturálnych reforiem podporujúcich rast hospodárstva. Tieto reformy by mali pomôcť posilniť konkurencieschopnosť, zvýšiť rast produktivity, udržateľný hospodársky rast, vytvárať pracovné miesta a podporovať investície. Na rozdiel od štrukturálnych fondov, správu a riadenie celého projektu zabezpečuje priamo Komisia. Rezorty sú tak len prijímateľom výhod programu. Odbor európskych politík pri Ministerstve financií Slovenskej republiky plní úlohu národného koordinátora Programu SRSP. Treba zdôrazniť, že program nekončí a krajiny sa budú môcť zapojiť opätovne aj na jeseň tohto roku.

Medzi úspešnými uchádzačmi zo Slovenska je aj Ministerstvo financií s projektom budovania kapacity pri riadení komplexných PPP projektov z hľadiska ich dopadu na verejné financie a hodnotu za peniaze. Ministerstvo práce bolo úspešné s dvoma projektami: prvým je analýza mobility na trhu práce v súvislosti so vstupom pracovníkov z tretích krajín , druhý sa venuje systému monitorovania a hodnotenia prechodu z inštitucionálnej starostlivosti o deti  v náhradnej starostlivosti na komunitnú. Ministerstvo vnútra v spolupráci s Radou Európy  pripraví stratégiu na posilnenie miestnej samosprávy. S cieľom zlepšenia kvality ovzdušia Ministerstvo životného prostredia vytvorí inovatívny model hodnotiaci vplyv znečistenia ovzdušia na zdravie.“. Snahou Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu je príprava aktualizovanej Stratégie inteligentnej špecializácie pre roky 2021-27. Ministerstvo spravodlivosti nadviaže na prebiehajúcu reformu justície. Úrad pre verejné obstarávanie má za cieľ implementovať agilné metódy do vývoja informačných systémov vo verejnej správe. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť si kladie za cieľ zefektívnenie svojej činnosti. Projekt Úradu vlády SR je zameraný na tvorbu analýzy, ktorej výsledky budú použité pri reforme systému odmeňovania s cieľom posilnenia motivácie, kariérneho rastu a rozvoja zamestnancov v štátnej službe. Slovak Business Agency získala podporu na posilnenie odborných kapacít Centra lepšej regulácie s cieľom zvýšiť kvalitu testovania dopadov regulácií na malých a stredných podnikateľov a limitovať neopodstatnené regulačné zaťaženie podnikania.

SRSP je spôsob ako chce EK prispieť k napĺňaniu štrukturálnych reforiem, a to najmä špecifických odporúčaní pre krajiny, ktoré členské štáty dostávajú od Komisie každoročne na jar. Iniciatíva vychádza zo skúseností nadobudnutých pri poskytovaní technickej pomoci krajinám vykonávajúcim programy finančnej pomoci– Grécka a Cypru. Program je otvorený všetkým členským štátom Únie a hlavným výberovým kritériom je kvalita projektov a opodstatnenosť reforiem v kontexte potrieb príslušného členského štátu.