Úspešné žiadosti Programu SRSP na rok 2020

Aktualizované dňa: 19.05.2020 15:00

Európska komisia rozhodla, že podporí projekt Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zameraný na vypracovanie Plánov spravodlivej transformácie územia pre Trenčiansky a Košický kraj. Ide o kľúčový prvok pre čerpanie zdrojov z  Fondu na spravodlivú transformáciu.

Ministerstvo financií podpísalo s Európskou komisiou tzv. Plán spolupráce a podpory pre SRSP projekty, ktoré budú realizované v roku 2020. Slovensko sa do programu v októbri minulého roka zapojilo už po štvrtý krát s 27 projektami, z ktorých EK vybrala 12 najlepších v celkovej výške 3,6 milióna EUR. Vďaka snahe jednotlivých ministerstiev a kvalite projektov tak má Slovensko šancu na zlepšenie administratívnych kapacít pri príprave opatrení v oblasti zdravotníctva, školstva, podnikateľského prostredia,  miestnej samosprávy, či obehového hospodárstva. Hlavným cieľom programu SRSP je pomôcť krajinám pri vykonávaní štrukturálnych reforiem podporujúcich rast hospodárstva. Tieto reformy by mali pomôcť posilniť konkurencieschopnosť, zvýšiť rast produktivity, udržateľný hospodársky rast, vytvárať pracovné miesta a podporovať investície.

Medzi vybranými uchádzačmi zo Slovenska je Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) pôsobiaci v rámci Úradu vlády, ktorý uspel hneď s dvomi projektami. Prvý sa zameriava na nastavenie procesov a zlepšenie fungovania Národnej rady pre produktivitu. Ide o novú inštitúciu založenú v septembri 2019 na základe Odporúčania Rady EÚ. Výstupom druhého projektu ISA má byť analýza stavu vysokoškolského vzdelávania v SR ako základ pre reformné odporúčania. Ministerstvo dopravy v rámci SRSP získa technickú pomoc pri implementácii Operačného programu Výskum a inovácie. Ministerstvo spravodlivosti pripravuje komplexnú úpravu v oblasti platobnej neschopnosti vrátane nastavenia efektívnych preventívnych nástrojov.  Ministerstvo životného prostredia sa zameria na prípravu cestovnej mapy pre rozvoj obehového hospodárstva v SR. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s ÚPVII budú pripravovať národnú stratégiu využívania umelej inteligencie v oblasti zdravotníctva. Národná banka Slovenska uspela s projektom na vytvorenie komplexného operačného manuálu pre využívanie nástrojov na riešenie bankových problémov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť bude pracovať na vytvorení analytického nástroja na posudzovanie vplyvov zmien v oblasti daňového a odvodového systému. Ministerstvo vnútra v spolupráci s Radou Európy pokračuje pri príprave koncepcie reformy miestnej samosprávy. Zároveň ÚPVII pokračuje s prípravou prác na transformáciu regiónu Horná Nitra.

SRSP je spôsob ako chce EK prispieť k napĺňaniu štrukturálnych reforiem, a to najmä špecifických odporúčaní pre krajiny, ktoré členské štáty dostávajú od Komisie každoročne na jar. Iniciatíva vychádza zo skúseností nadobudnutých pri poskytovaní technickej pomoci krajinám vykonávajúcim programy finančnej pomoci– Grécka a Cypru. SRSP je otvorené všetkým členským štátom Únie a hlavným výberovým kritériom je kvalita projektov a opodstatnenosť reforiem v kontexte potrieb príslušného členského štátu.


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR