Štátny rozpočet v marci so schodkom 1,165 mld. eur

Aktualizované dňa: 01.04.2019 12:06

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 44,1 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 1,5 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 754,8 mil. eur (+21,6 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu marca 2019 schodok vo výške 1,165 mld. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 710,7 mil. eur. Medziročný prepad schodku ovplyvnila splátka za vojenské lietadlá.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 74,5 mil. eur (+2,8 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 80,5 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 16,1 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 11,9 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 2,1 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 22,3 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 12,6 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend zaznamenali medziročný nárast o 2 mil. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 7,7 mil. eur (+5,3 %). Ide najmä o medziročný nárast v rámci iných nedaňových príjmov o 7 mil. eur a príjmov z prenájmu o 0,3 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 9,9 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 44,9 mil. eur (-16,6 %), s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania o 4,1 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2018
Skutočnosť
k
31.03.2018
Schválený
rozpočet
2019
Skutočnosť
k
31.03.2019
% plnenia ŠR
v roku 2018
% plnenia ŠR v roku 2019 Index
2019 / 2018
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 381 013 3 033 486 15 497 654 3 077 587 19,7% 19,9% 101,5%
Daňové príjmy 11 966 204 2 671 220 12 464 557 2 745 678 22,3% 22,0% 102,8%
EÚ príjmy 2 169 725 216 983 1 665 041 176 924 10,0% 10,6% 81,5%
Dividendy 438 905 0 438 211 2 001 0,0% 0,5% ––
      z toho:  štátny rozpočet 438 895 0 438 201 2 001 0,0% 0,5% ––
                   MH Manažment, a. s. 10 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 806 179 145 283 929 845 152 984 18,0% 16,5% 105,3%
Výdavky štátneho rozpočtu 16 563 255 3 488 385 17 538 901 4 243 184 21,1% 24,2% 121,6%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 134 592 440 774 1 178 597 450 686 38,8% 38,2% 102,2%
EÚ výdavky 2 081 909 270 533 1 665 041 225 584 13,0% 13,5% 83,4%
Spolufinancovanie 316 601 37 264 234 149 33 202 11,8% 14,2% 89,1%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 731 424 186 162 839 668 302 255 25,5% 36,0% 162,4%
Transfer Sociálnej poisťovni  106 413 63 848 0 0 60,0% –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 12 192 316 2 489 804 13 621 446 3 231 457 20,4% 23,7% 129,8%
Schodok štátneho rozpočtu -1 182 242 -454 899 -2 041 247 -1 165 597 38,5% 57,1% 256,2%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR